În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 141 din 24 februarie 2017 (M.Of. nr. 141/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 61/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 • Decizia nr. 63/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 142 din 24 februarie 2017 (M.Of. nr. 142/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 • Ordinul nr. 150/57/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
 • Ordinul nr. 151/54/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente formulare unice pe ţară, fără regim special.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 3/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dolj – Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanţe.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 143 din 24 februarie 2017 (M.Of. nr. 143/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 766/2016 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 144 din 24 februarie 2017 (M.Of. nr. 144/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 8/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • Decretul nr. 258/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • Legea nr. 9/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • Decretul nr. 259/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 7/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-27 februarie 2017.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 694/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

ORDONANŢĂ ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă  nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
 • Hotărârea nr. 62/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 6/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 38.424/4/2014, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizează cuantumul onorariului executorului judecătoresc în cazul în care obiectul executării silite este o obligație de a face intuitu persoane.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here