În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 117 din 16 februarie 2016 (M.Of. nr. 117/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 820/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013;
 • Decizia nr. 30/2016 asupra admiterii sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 alin. (3), (4) şi (5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor;
 • Decizia nr. 31/2016 asupra admiterii sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 61/2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0596 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 65/2016 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 118 din 16 februarie 2016 (M.Of. nr. 118/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 10/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea portabilităţii transfrontaliere a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne COM (2015) 627 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 797/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 • Decizia nr. 802/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 810/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 813/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 15/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varşovia la data de 30 septembrie 2015 şi la Bucureşti la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilităţii Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 78/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei;
 • Hotărârea nr. 82/2016 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) – ediţia 2014, traduse şi revizuite.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 119 din 16 februarie 2016 (M.Of. nr. 119/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 781/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 • Decizia nr. 843/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 63/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009;
 • Hotărârea nr. 64/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 83/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 3/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în revista “Familia”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 120 din 16 februarie 2016 (M.Of. nr. 120/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1/2016 privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii.

DECRETE

 • Decretul nr. 250/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 835/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996] şi pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei;
 • Decizia nr. 840/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi art. 282 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a) şi c) şi alin. (5) lit. a) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc.

 •  Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here