În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1016 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1016/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 567/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi a celor ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 949/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
 • Hotărârea nr. 950/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A..

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 107/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia – S.A.;
 • Ordinul nr. 108/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat – S.A.;
 • Ordinul nr. 109/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea – S.A.;
 • Ordinul nr. 110/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie – S.A.;
 • Ordinul nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea “E.ON Distribuţie România”- S.A.;
 • Ordinul nr. 112/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A.;
 • Ordinul nr. 113/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.;
 • Ordinul nr. 114/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.;
 • Ordinul nr. 115/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1017 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1017/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2845/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale;
 • Ordinul ANAF nr. 3592/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 102/2016 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1018 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1018/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 918/2016 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1198/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 29/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 3.918/99/2015 şi 3.919/99/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1019 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1019/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMFPSPV nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1020 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1020/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 383/2016 privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
 • Ordinul ANPC nr. 352/2016 privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2196/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa;
 • Ordinul MECS nr. 5916/2016 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2196/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1021 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1021/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 3160/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT“ – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 • Decizia nr. 329/2016 privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 • Proces-verbal privind rezultatele alegerilor din 11 decembrie 2016 pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1022 din 19 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1022/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • Ordinul MT nr. 1464/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei;
 • Ordinul MT nr. 1478/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 13/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here