În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1011 din 16 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1011/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 201/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 104/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013;
 • Ordinul nr. 105/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • STATUTUL Fondului de garantare a depozitelor bancare din 12.12.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1012 din 16 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1012/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 921/2016 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii;
 • Hotărârea nr. 922/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
 • Hotărârea nr. 924/2016 privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 996/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor;
 • Ordinul MMAP nr. 2228/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice;
 • Ordinul MECS nr. 5739/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1013 din 16 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1013/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1498/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă;
 • Ordinul MT nr. 1499/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române;
 • Ordinul MMAP nr. 2227/2016 pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 • Decizia nr. 330/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014;
 • Decizia nr. 331/2016 pentru completarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 35/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1014 din 16 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1014/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 710/2016 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din venituri obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 902/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001;
 • Hotărârea nr. 916/2016 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman;
 • Hotărârea nr. 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 380/2016 pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1015 din 16 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1015/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 • Hotărârea nr. 941/2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016;
 • Hotărârea nr. 943/2016 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara – S.A.. 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 381/2016 pentru reluarea activităţii domnului Nicolae Drăghiea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 382/2016 privind revocarea doamnei Oana Bîzgan-Gayral, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 199/2016 privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului “Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”;
 • Ordinul 1408/2016 privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here