În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 14 martie 2013 (M.Of. 135/2013) a fost inclus următorul act normativ:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 69/2013 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1—3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012—2013

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013 (M.Of. 136/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 81/2013 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în ansamblul său, precum și, în mod special, a dispozițiilor art. I pct. 3 (referitoare la modificarea art. 7) și ale art. I pct. 14 (referitoare la introducerea art. 191) din lege;

Hotărâre nr. 84/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind   Codul   fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

* ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 209/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale BCR PARTENER IFN — S.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here