Ordonanța de urgență nr. 88/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 840 din 2 octombrie a adus modificări şi completări atât la acte normative în domeniul insolvenței, cât şi la alte acte normative.

LegeStart a prezentat aici, sinteza obiectivelor urmărite şi principalele măsuri practice avute în vedere de ordonanța de urgenţă. 

Acte normative modificate

O.U.G. nr. 88/2018  a adus modificări şi completări la:

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, dispoziții la care ne referim în mod particular mai jos. 

Modificări de procedură fiscală

Modificările şi completările la Codul de procedură fiscală se înscriu pe două paliere :

Conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale. La contribuabilii/plătitorii la care s-a deschis procedura insolvenței, potrivit legii, conversia creanțelor bugetare în acțiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind insolventa. Reținem, aici, că formularea astfel modificată NU își mai limitează aplicarea doar la societățile cu capital majoritar sau integral de stat.

Cesiunea creanțelor bugetare.  Au fost introduse dispoziții noi, care stabilesc:

● condițiile în care creditorul bugetar poate cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, şi anume: prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe; plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței.

● preluarea, de către cesionarul creanței bugetare, ca urmare a cesiunii de creanță, a tuturor drepturile creditorului bugetar;

● dobânzile datorate în situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune;

titlul executoriu reprezentat de contractul de cesiune, pentru creditorul bugetar, dacă cesionarul nu plătește creditorului bugetar, la termenele prevăzute în contract, prețul cesiunii, creanța acestuia urmând să devină o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit Codului de procedură fiscală;

posibilitatea ca, în situația în care există mai mulți ofertanți pentru conversia datoriilor  organizațiilor la care statul este acționar majoritar sau integral, cesiunea de creanță să se realizeze ca urmare a unei proceduri competitive organizate de către creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preț al cesiunii oferit și pe al celui mai scurt termen de plată a prețului cesiunii.

IMPORTANT DE REȚINUT: Dispozițiile de mai sus privind cesiunea creanțelor bugetare se aplică și pentru debitorii aflați în procedura insolvenței la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Termene pentru proceduri în curs

Reținem dispozițiile proprii ale O.U.G. nr. 88/2018 pentru societăți la care procedura insolventei se află în derulare :

– Pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la 2 octombrie, data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică termenele prevăzute în Legea insolventei nr. 85/2014, la:

art. 75 alin. (3) şi (4) 

(3) Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acțiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, o cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 10 zile de la data depunerii, cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestație cu respectarea art. 59 alin. (5)-(7).

(4) Titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunțe în termen de 10 zile de la depunerea cererii de plată sau recunoscută de judecătorul- sindic potrivit alin. (3), în cazul în care cuantumul creanței depășește valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observație deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă aceste creanțe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunțării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanței de judecată. Prevederile art. 143 alin. (2) și (3) se vor aplica în mod corespunzător.”

art. 143 alin. (1) și (3)

(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situația în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.

. . . . . . . . . .

(3) Titularul unei creanțe curente, certă, lichidă și exigibilă mai veche de 60 de zile și un cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situația în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenție de plată cu acest creditor.” 

– În cazul cererilor nesoluționate în procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul judiciar sau de către instanța de judecată se calculează de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 88/2018.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 88/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here