Ordinul ANAF nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 11 martie 2016 (M.Of. nr. 186/2016).

În vigoare de la 11.03.2016

Având în vedere prevederile art. 220 alin. (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 132 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 2.

(1) La nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, Serviciul executări silite cazuri speciale este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale prevăzute la art. 1, cu excepţia comunicării somaţiilor şi înfiinţării popririlor bancare, care se realizează de către organele fiscale centrale competente care administrează creanţele bugetare.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

” (11) Organizarea evidenţei creanţelor bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale prevăzute la art. 1, pct. 1-3 şi 5, precum şi emiterea deciziilor prin care se stabilesc obligaţii fiscale accesorii, inclusiv modul de stingere al acestora, se realizează de către organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor.

(12) Serviciul executări silite cazuri speciale emite şi comunică contribuabililor, potrivit legii, titlurile executorii prin care se stabilesc sumele prevăzute la art. 1 pct. 5, cu excepţia celor în care sunt individualizate obligaţii fiscale accesorii.

(13) Titlurile executorii prevăzute la alin. (12), însoţite de dovada comunicării acestora, se transmit organelor fiscale centrale competente în administrarea contribuabililor. Dispoziţiile alin. (1) şi (11) se aplică în mod corespunzător.

(14) Organul fiscal central competent în administrarea contribuabililor transmite zilnic către Serviciul executări silite cazuri speciale în a căror rază teritorială se află, în vederea continuării sau încetării modalităţilor de executare silită, un raport care va cuprinde informaţii cu privire la:

a) comunicarea somaţiei către contribuabil;

b) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

c) calculul obligaţiilor fiscale accesorii;

d) stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.”

Art. II.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş

Bucureşti, 8 martie 2016.

Nr. 952.

Ai nevoie de OPANAF nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here