OMFP nr. 138/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 113/2015, modifică normele de aplicare pentru scutirea de TVA la livrările către ambasade, organisme internaționale recunoscute astfel și forțele NATO.

Astfel, potrivit acestui act normativ, pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România parte a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare pot beneficia de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza acestui aviz.

Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, în cazul altor organisme internaționale recunoscute ca atare și al forțelor NATO, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza unui certificat de scutire.

Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate şi a încadrării în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În vederea restituirii taxei, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:

  • o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi, după caz, avizul în scris privind îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate;
  • un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achiziţie următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată;
  • copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;
  • copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro;
  • copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;
  • pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care instituţiile/persoanele eligibile ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, în locul copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părţi pe care colocatarul este obligat să o plătească;
  • în cazul forțelor NATO, o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme faptul că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare.

Certificatele de scutire de TVA eliberate până la data intrării în vigoare a acestui ordin vor fi avute în vedere pentru aplicarea scutirii directe de TVA pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile până la expirarea valabilităţii acestora.

Ai nevoie de Normele privind aplicarea scutirii de TVA la livrările către ambasade şi forţele NATO? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here