18 Ianuarie, 2020

Modificări privind Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu („Metodologia”)

Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 27 februarie 2019 („Ordinul nr. 149/2019”).

Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării.

Acest act normativ urmărește transpunerea și detalierea modificărilor aduse OUG nr. 196/2005[1] și Legii nr. 249/2015[2] prin OUG nr. 74/2008[3]Legea nr. 131/2009[4], precum și transpunerea anumitor modificări aduse OUG nr. 196/2005 prin Legea 143/2018[5].

Principalele modificări / completări legislative sunt prezentate în cele ce urmează.

1.              Contribuția pentru economia circulară

Ordinul nr. 149/2019 introduce conceptul de contribuție pentru economia circulară impus prin art. 9, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 196/2005 în sarcina proprietarilor sau, după caz, administratorilor de depozite pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare („Contribuția Circulară”)[6]. Potrivit Anexei nr. 2 din O.U.G. nr. 196/2005, cuantumul acesteia este de 30 lei/tonă în anul 2019 și 80 lei/tonă începând cu anul 2020. Totodată, actul normativ aduce o serie de precizări, după cum urmează:

 • contravaloarea Contribuției Circulare se suportă de către persoana fizică sau persoana juridică ce încredințează pentru eliminare finală deșeurile anterior menționate;
 • Contribuția Circulară este datorată pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări, „inclusiv cele stocate temporar”, încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare;
 • Contribuția Circulară nu este datorată pentru cantitățile de deșeuri municipale și deșeurile din construcții și desființări care au fost „transferate din depozitele temporare de deșeuri municipale către depozitele pentru eliminare finală”;
 • modalitatea de stabilire a bazei de calcul a Contribuției Circulare pentru situația în care, în cadrul depozitului, există o stație autorizată pentru deșeurile încredințate pentru operația de sortare;
 • unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, au obligația să includă Contribuția Circulară în tarifele pentru gestionarea deșeurilor, în limita cantităților de deșeuri municipale destinate a fi eliminate prin depozitare corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Legea nr. 211/2011[7], precum și să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea Contribuției Circulare pentru cantitățile de deșeuri municipale depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

2.                Contribuția de 2 lei/kg reglementată de art. 9, alin. (1), lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005 pentru deșeurile de ambalaje

În această materie, au fost introduse o serie de prevederi, care transpun modificările semnificative din Legea nr. 249/2015[8] privind:

 • categoriile de operatori economici prevăzuți în art. 16 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 249/2015 cărora le revine obligația de declarare și plată la Fondul pentru Mediu a contribuției de 2 lei/kg prevăzută de art. 9, alin. (1), lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005;
 • dreptul operatorilor economici anterior menționați de a realiza îndeplinirea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului:
  • în mod individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională; și/sau
  • prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului („OTR”);
 • obligația corelativă a operatorilor economici și a OTR-urilor de a implementa  obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport;
 • categoriile de ambalaje pentru care trebuie asigurată răspunderea extinsă. În acest sens, secțiunea 8 din Ordinul nr. 149/2019 detaliază categoriile de ambalaje prevăzute de art. 16, alin. (7) din Legea nr. 249/2015.

De asemenea, în scopul implementării modificărilor privind ambalajele reutilizabile aduse Legii nr. 249/2015, se prevăd și următoarele obligații:

 • obligația de înregistrare în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, a ambalajelor reutilizabile „care se returnează furnizorilor interni și externi”;
 • obligația de înregistrare în evidențele contabile a valorii garanției bănești stabilite prin art. 10, alin. (2) din Legea nr. 249/2015 de 0,5 lei/ambalaj pentru ambalajele primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației, începând cu data de 31 martie 2019.

În contextul noului act normativ, sunt prevăzute și o serie de prevederi noi, precum:

 • definirea noțiunii de „cantitate de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare prin reciclare” drept „greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operația de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe”;
 • obligația asigurării evidenței gestiunii deșeurilor de ambalaje de operatorii economici cu respectarea prevederilor Deciziei 2000/532/CE[9]. În forma anterioară a Metodologiei se prevedea obligativitatea evidenței prin raportare la prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 • detalierea noțiunii de „introducere pe piață” în cadrul Anexei nr. 1 privind:

o   persoanele care pot efectua operațiuni de introducere pe piață;

o   cazurile în care se poate considera că anumite produse au fost sau nu introduse pe piață. Cu titlu exemplificativ, se prevede faptul că produsele fabricate pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta[10].

3.                Contribuția de 2 lei/kg reglementată de art. 9, alin. (1), lit. v) din O.U.G. nr. 196/2005 pentru deșeurile de ambalaje gestionate de OTR-uri

Cu privire la aceste OTR-uri, în scopul implementării modificărilor aduse Legii nr. 249/2015 se indică în mod explicit următoarele:

 • OTR-urile sunt reprezentate de organizațiile care vor fi autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011[11] pe tip de material și pe tip de ambalaj primar, secundar și pentru transport (art. 67 din Metodologie);
 • OTR-urile au obligația de a întocmi situații lunare și anuale în mod distinct, atât pentru ambalaje primare, respectiv secundare și terțiare, cât și pentru deșeurile valorificate.

Suplimentar, Ordinul nr. 149/2019 definește noțiunea de „cantitate de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare prin reciclare” în mod identic celei prezentate în secțiunea 2 de mai sus, și totodată, stipulează faptul că se aplică noțiunea de introducere pe piață menționată mai sus și în cazul contribuției în discuție.

4.               Contribuția reglementată de art. 9, alin. (1), lit. w) din O.U.G. nr. 196/2005 pentru echipamentele electrice și electronice („EEE”)

În această privință, Ordinul nr. 149/2019 transpune termenele prorogate cu 2 ani indicate în art. 9, alin. (1), lit. w), pct. 1 și 2 din OUG 196/2005 (așa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 143/2018) în funcție de care se stabilește plata contribuțiilor datorate de operatorii economici pentru EEE introduse pe piață, după cum urmează:

 • pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019 (termen prorogat cu 2 ani) se aplică contribuția anuală prevăzută la lit. w), pct. 1; și
 • începând cu 1 ianuarie 2020 (termen prorogat cu 2 ani) se va aplica contribuția anuală prevăzută la lit. w), pct.2.

Totodată, se prevede prorogarea termenului de la care trebuie îndeplinite obligațiile indicate în art. 80 din Metodologie de operatorii economici care introduc pe piața națională EEE în cazul în care aceștia decid îndeplinirea obligațiile anuale de colectare prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă conform prevederilor art. 25, alin. (6), lit. b) din OG nr. 5/2005[12] (începând cu 1 ianuarie 2020 - termen prorogat cu doi ani).

5.             Contribuția reglementată de art. 9, alin. (1), lit. x) din OUG nr. 196/2005 pentru baterii și acumulatori portabili

Sub aspectul contribuției de mai sus, Ordinul nr. 149/2019 transpune termenele prorogate cu 2 ani indicate în art. 9, alin. (1), lit. x), pct. 1 și 2 din OUG nr. 196/2005 (așa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 143/2018), în funcție de care se stabilește plata contribuțiilor datorate de operatorii economici pentru bateriile și acumulatori portabili introduse pe piață, după cum urmează:

 • pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019 (termen prorogat cu 2 ani) se aplică contribuția anuală prevăzută la lit. x), pct. 1, și
 • începând cu 1 ianuarie 2020 (termen prorogat cu 2 ani) se va aplica contribuția anuală prevăzută la lit. x), pct. 2.

Ca urmare a aplicării termenelor de mai sus, au fost prorogate în mod similar și termenele pentru îndeplinirea obligațiilor operatorii economici pentru gestionarea bateriilor și acumulatori portabili introduși pe piață (de ex., declarațiile și situațiile lunare privind cantitățile introduse pe piață și colectate):

 • pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019 (termen prorogat cu 2 ani) se aplică obligațiile indicate la art. 84 din Metodologie; și
 • începând cu 1 ianuarie 2020 (termen prorogat cu 2 ani) se vor aplica obligațiile indicate la art. 87 din Metodologie.

Totodată, se prevede prorogarea termenului de la care trebuie îndeplinite obligațiile indicate în art. 90 din Metodologie de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili în cazul în care aceștia decid îndeplinirea obligațiile anuale de colectare prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă conform prevederilor art. 7, alin. (7) din H.G. nr. 1132/2008[13] (începând cu data de 1 ianuarie 2020 - termen prorogat cu doi ani).

 6.             Contribuția reglementată de art. 9, alin. (1), lit. y) din OUG nr. 196/2005 pentru EEE, precum și baterii și acumulatori portabili

Ordinul nr. 149/2019 transpune termenul prorogat cu 1 an indicat în art. 9, alin. (1), lit. y), din O.U.G. nr. 196/2005 (așa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 143/2018) care instituie, începând cu data de 1 ianuarie 2020, contribuția datorată de:

 • organizațiile colective care au preluat răspunderea de gestionare a deșeurilor de EEE conform prevederilor art. 25, alin. (6), lit. b) din O.G. nr. 5/2005; și
 • organizațiile colective care au preluat răspunderea de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili conform prevederilor art. 7, alin. (7) din H.G. nr. 1132/2008.

În egală măsură, noul termen este transpus și pentru obligațiile de declarare și plată aferente acestor organizații colective detaliate în art. 96, lit. c)-d) din Metodologie.

7.              Modificări pentru asigurarea uniformității terminologice

Pentru asigurarea unei interpretări unitare în raport de nouă formă a Legii nr. 294/2015 și a Legii nr. 211/2011, Ordinul nr. 149/2019:

 • redefinește noțiunile de „deșeu de ambalaj”, „introducere pe piața națională a unui produs” și include definiția „a face disponibil pe piața națională” - prin raportare la definițiile din noua Anexa 1 a Legii nr. 294/2015;
 • redefinește noțiunea de „reciclare” prin raportare la definiția din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 74/2018);
 • înlocuiește noțiunea de „sistem de depozit” cu „sistem garanție – returnare” (cu menținerea definiției anterioare).

În același scop privind unitatea de interpretare, a fost transpusă modificarea terminologică adusă art. 9, lit. d) și v) din OUG nr. 195/2006 prin Legea nr. 143/2018 în sensul stabilirii contribuției de 2 lei/kg datorate de operatorii economici, respectiv OTR, ca diferență dintre:

 • cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare; și
 • cantităţile de deşeuri de ambalaje „încredinţate spre valorificare” (în forma anterioară Legii nr. 143/2018 erau avute în vedere cantitățile „efectiv valorificate”).

 Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor („Comisia”)

Ordinul nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisie de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 28 februarie 2019 (“Ordinul nr. 64/2019”). Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării.

Ordinul nr. 64/2019 a fost emis ca urmare a modificărilor aduse art. 12 din Legea nr. 211/2011 și art. 16 din Legea nr. 249/2015 de OUG nr. 74/2018 care prevăd autorizarea și supravegherea implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei comisii dedicate ce va fi stabilită prin ordin.

Potrivit acestui act normativ, Comisia se înființează în cadrul Ministerului Mediului și are ca atribuții principale:

 • autorizarea, avizarea anuală, retragerea dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil fluxului de deșeuri specific (a OTR-uilor);
 • asigurarea cadrului adecvat necesar supravegherii organizațiilor care implementează obligațiile privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor, în vederea funcționării eficiente a acestora; și
 • solicitarea oricăror informații și/ sau documente cu relevanță pentru modul în care organizațiile care implementează obligațiile privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor își desfășoară activitatea autorizată.

În plus, Ordinul nr. 64/2019 detaliază modalitatea de convocare și desfășurare a ședințelor Comisiei, exprimarea voturilor, condițiile privind conținutul adreselor și oricăror alte documente ce pot fi transmise de către Comisie către solicitanți sau alte autorități. De asemenea, se detaliază modalitatea de gestionare a dosarelor de autorizare și avizare anuală de către secretariatul comisiei și de Comisie.

 Autor:

Ciprian Dragomir

Partener


[1] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

[2] Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

[3] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

[4] Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

[5] Legea nr. 143/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

[6] Obligația a fost instituită prin OUG nr. 74/2018 și modificată ulterior prin Legea nr. 31/2019.

[7] Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

[8] Modificările au fost aduse Legii nr. 249/2015 prin OUG nr. 74/2018, și după caz prin Legea nr. 31/2019.

[9]  Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase.

[10] O prevedere similară era menționată anterior în cadrul Anexei 1, lit. z) din Legea nr. 249/2015.

[11] Regulamentul de funcționare al acestei comisii este detaliat în secțiunea II de mai jos.

[12] Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice.

[13] Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deșeurilor de baterii şi acumulatori.

Ai nevoie de Ordinul nr. 149/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu