Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este în vigoare de la 30 martie 2023.

A fost anulat formularul (098) privind înregistrarea în scopuri de TVA iar rubricile din acest formular au fost inserate în formularul “Cerere de înregistrare fiscală” aprobat prin Ordinul comun al președintelui ANAF (nr.2509/2022) și al ministrului Justiției (nr.5672/C/2022). În aceste condiții, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA încă de la înmatricularea în registrul comerțului vor completa rubricile corespunzătoare chiar în Cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.

Mai exact, ordinul prevede că persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerţului, depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal formularul «Cerere de înregistrare fiscală», care reprezintă anexă la formularul «Cerere de înregistrare în registrul comerţului», având completată secţiunea corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care nu este supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată» din declaraţie.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată».

Declaraţia prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Prin noul ordin sunt introduse şi noi prevederi referitor la peroanele declarate inactive. Astfel, dispoziţiile cap. III secţiunea 1 «Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală» sunt aplicabile în mod corespunzător.

Dacă persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune atât înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, cât şi anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;

c) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;

d) decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare declarării stării de inactivitate fiscală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit potrivit lit. c).

În situaţia în care persoana impozabilă nu este declarată inactivă fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situaţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal. Dispoziţiile cap. III secţiunea a 3-a «Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal» sunt aplicabile în mod corespunzător.

Dacă persoana impozabilă sau asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmeşte documentele prevăzute.

Dacă persoana impozabilă nu este declarată inactivă fiscal şi nu se încadrează în nicio situaţie de anulare a înregistrării prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;

c) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here