Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este reglementat de titlul III din Codul fiscal.

În materia impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, Legea nr. 296/2020 aduce o serie de modificări legislative, după cum urmează:

 1. Se abrogă art. 51 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

Vechea reglementare: Pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Aceste prevederi se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situații: lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale; dizolvare fără lichidare; inactivitate temporară; declararea pe propria răspundere a nedesfășurării de activități la sediu social/sediile secundare; majorarea capitalului sociale prin aporturi efectuate de noi acționari/asociați; acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deținute. Introdusă cu rolul de a susține persoanele juridice nou înființate, această cotă de 1% a fost prevăzută ca o excepție pentru microîntreprinderile nou–înființate cu cel puțin un salariat (perioadă în care cadru general stabilea o cotă de 1% pentru microîntreprinderile cu minimum 2 salariați). Având în vedere faptul că aplicabilitatea reglementării în cauză nu mai susține persoanele juridice nou înființate, legiuitorul consideră că se impune abrogarea acestor prevederi și încadrarea persoanelor juridice nou înființate ca microîntreprinderi în sistemul general de impunere aplicabil acestei categorii de contribuabili.

Legea nr. 227/2015: ,,Art. 51. – (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situații: – lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii; – dizolvarea fără lichidare, potrivit legii; – inactivitate temporară, potrivit legii; – declararea pe propria răspundere a nedesfășurării de activități la sediul social/sediile secundare, potrivit legii; – majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acționari/asociați; – acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deținute. Condiția privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

Norme metodologice (3) În cazul în care persoana juridică română nou-înființată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică prevederile alin. (1) începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.,,

Prin noua reglementare, se introduce abrogarea prevederilor referitoare la aplicarea cotei de 1% pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și care sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice.

Legea nr. 296/2020: ,,22. La articolul 51, alineatele (2) şi (3) se abrogă.,,

Noua prevedere intră în vigoare de la 24 decembrie 2020.

 1. Se scad veniturile din dividende la calculul pentru baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Vechea reglementare: În cadrul veniturilor care constituie bază impozabilă sunt cuprinse și veniturile din dividende. Potrivit dispozițiilor legale, dividendul reprezintă profitul rămas după plata impozitului, care se distribuie acționarilor sau asociaților. În sistemul de calcul al impozitului pe profit, veniturile din dividende sunt venituri neimpozabile, ca urmare a principiului evitării dublei impozitări economice.

Legea nr. 227/2015: ,,Art. 53 – Baza impozabilă (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad (.. ),,

Prin noua reglementare, în calculul bazei impozabile se prevede scăderea veniturilor din dividende pentru asigurarea unui tratament fiscal unitar cu deținătorii de capital, plătitori de impozit pe profit.

Legea nr. 296/2020: ,,23. La articolul 53 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: (..) „n) dividendele primite de la o persoană juridică română.”

Noua prevedere intră în vigoare de la 24 decembrie 2020.

 1. Pentru contribuabilii care ies din sistemul de impunere în cursul anului fiscal, se prevede ca includerea diferențelor favorabile de curs valutar să se efectueze ca elemente similare veniturilor din primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit.

Vechea reglementare: În calculul bazei impozabile, diferențele de curs valutar/decontările în funcție de cursul unei valute, sunt luate în calcul la valoarea netă (diferența favorabilă între veniturile și cheltuielile de această natură) în trimestrul IV al anului fiscal sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile. În cazul contribuabililor care ies din sistemul de impunere al microîntreprinderilor ca urmare a depășirii limitei legate de veniturile realizate sau prin opțiune este neclar modul de includere a acestor venituri, în contextul în care calculul impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestru în care a fost efectuată opțiunea iar impozitul pe veniturile microîntreprinderilor calculat în trimestrele anterioare ieșirii nu a luat în considerare aceste diferențe favorabile. Prin urmare, practica fiscală cere o clarificare a acestor categorii de venituri pentru contribuabilii aflați în această situație.

Legea nr. 227/2015: ,,Art. 53 – (2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele: b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;,,

Prin noua reglementare, pentru contribuabilii care ies din sistemul de impunere în cursul anului fiscal, se prevede ca includerea diferențelor favorabile de curs valutar să se efectueze ca elemente similare veniturilor din primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit.

Legea nr. 296/2020: ,,24. La articolul 53, litera b) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (3^1) şi art. 52, această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (3^1) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.”,,

Noua prevedere intră în vigoare de la 24 decembrie 2020.

 1. Se clarifică nivelul veniturilor utilizate pentru încadrarea ca microîntreprindere

Vechea reglementare: În calculul nivelului veniturilor utilizate pentru încadrarea ca microîntreprindere precum și pentru stabilirea limitei de ieșire din sistemul de impunere în cursul unui an fiscal, se utilizează sintagma ,,aceleași venituri care constituie baza impozabilă,,, deși în calculul bazei impozabile sunt luate în considerare și valori care nu sunt înregistrate pe venituri, precum: rezervele, reducerile comerciale etc. În practică, această sintagmă a generat interpretări.

Legea nr. 227/2015: ,,Art. 54 – Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

Pentru încadrarea în condițiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) și art. 52 se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.,,

Prin noua reglementare, în vederea clarificării nivelului veniturilor utilizate pentru încadrarea ca microîntreprindere, precum și pentru stabilirea limitei de ieșire din sistemul de impunere în cursul unui an fiscal, se prevede includerea tuturor elementelor de calcul ale bazei impozabile, respectiv, atât veniturile cât și celelalte elemente: rezervele, diferențele de curs valutar, reducerile comerciale etc.

Legea nr. 296/2020:  ,,25. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:   

„Art. 54    Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii   

Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.”

Noua prevedere intră în vigoare de la 24 decembrie 2020.

Surse:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • cdep.ro
 • senat.ro

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here