Prin Legea nr. 177/2018 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale. Publicată în Monitorul official nr. 628 din 19 iulie şi intrată în vigoare la 22 iulie, legea de aprobare nr. 177/2018 a adus amendamente la doua acte normative, din care sintetizăm cele mai relevante aspecte pentru asiguraţi. 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Opţiunea pentru o categorie de pensii.

• În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1) al art. 51, respectiv: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș.

• Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.

Precizarea nouă este că prevederile anterioare, privind pensii prin legi cu caracter special NU se aplică în situația în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii.

Expertizarea pensionarului pentru invaliditate. A fost abrogată dispoziţia care prevedea suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care casa teritorială de pensii a fost informată, prin adresă, de neprezentarea la termenul de revizuire la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă, din motive imputabile pensionarului.

Plata pensiilor.

• Plata pensiei se face la domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului;

 La fel, tot la una din adrese (domiciu sau reşedinţă ) se trimite pensia şi documentul de plată sau doar documentul pentru cei care primesc pensia în cont curent sau cont de card.

• A fost abrogată dispoziţia care prevedea că plata indemnizației pentru însoțitor se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente, cu excepția situațiilor în care pensionarul este nevăzător.

Alte drepturi de asigurări sociale. Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite.

Jurisdicţia asigurărilor sociale.

• Au fost abrogate dispoziţiile care prevedeau că tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind: refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale; contestațiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi; alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi;

• În schimb, tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind: deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi.

Dispoziţii finale ale legii.

• Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu.

• În cazul în care se constată că recuperarea debitului nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. Este vorba despre recuperarea debitelor provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.

• Cu privire la persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii, şi care pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat. Prin modificările aduse, se prevede că cei aflaţi în această situaţie păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie. 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Raporturile de asigurare și riscurile asigurate.

• Sunt asiguraţi obligatoriu prin efectul legii, pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională ; a dispărut condiţionarea ca accidentul de muncă sau boala profesională să fi apărut până la data îndeplinirii condițiilor de pensie limită de vârstă.

• Au calitatea de asigurat cetățenii străini sau apatrizii încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român; a dispărut condiţia ca prestarea muncii pentru un angajator român să fie pe teritoriul României.

• În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu; a dispărut teza finală potrivit căreia menţinerea drepturilor se face până la data îndeplinirii condițiilor de pensie pentru limită de vârstă.

• Angajații români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români sunt asigurați dacă au înregistrat un accident de muncă și dețin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislației de securitate socială din România.

Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

• Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical; până acum, reglementarea se referea la „ultimile 6 luni anterioare primei zile de concediu medical”.

• Recuperarea de către angajator a indemnizațiilor plătite se poate realiza după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau declararea bolii profesionale. A dispărut termenul de 90 de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului.

Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă.

• Dispozitivele medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului și prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.

• Contravaloarea dispozitivelor medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, precum şi contravaloarea serviciilor medicale se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat – partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestațiilor și serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

• Sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente cazurilor confirmate de accidente de muncă sau boli profesionale se recuperează de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.

• Sumele care reprezintă diferențe la indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, ca urmare a confirmării unui accident de muncă sau unei boli profesionale, se recuperează de către angajatori de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.

Comunicarea și constatarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

• Pentru accidente de muncă, drepturile de asigurare se acordă în baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului întocmit și/sau avizat potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Dispoziţii finale ale legii

• Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat până la o instituție spitalicească din România sau până la domiciliul victimei unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus deplasarea asiguratului, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în afara granițelor țării.

Contravaloarea serviciilor medicale și a prestațiilor acordate asiguraților se suportă de casele teritoriale de pensii care au înregistrat cererea, respectiv casa teritorială de pensii care a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii și/sau cabinete de medicina muncii, fără a mai fi necesară decontarea cu casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here