Senatorii vor dezbate modificări la Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițiștilor, schimbări care se referă la condițiile de delegare, mutare sau cercetare disciplinară a angajaților MAI. Senatul este prima camera sesizată, astfel că plenul Camerei Deputaților va vota, final, acest proeict de lege.

Prima prevedere completată este cea referitoare la statutul polițiștului, definiție din care sintagma actuală “funcționar public civil” este înlocuită de cea de “funcționar public”.

Legea 360/2002 privind Statutul polițistului

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 – (1) Poliţistul este funcţionar public cu statut special, învestit cu exerciţiul autorităţii publice, care poartă, de regulă, armament şi uniformă, şi exercită atribuţii stabilite în competenţa Poliţiei Române sau a celorlalte structuri demilitarizate ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, prevăzute la art.71.

(2) Statutul special este conferit de natura şi condiţiile speciale de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, de riscurile misiunilor îndeplinite, care pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a familiei sale, de obligaţiile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale şi incompatibilităţile specifice.

La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Exerciţiul autorităţii publice presupune fermitate şi i se aplică principiul prezumţiei de legalitate.”

La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) în sensul alin. (2), sunt prezumate a fi realizate în mod legal toate activităţile exercitate de un poliţist în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, precum şi actele prin care acestea sunt constatate. Dovada contrară poate fi realizată doar prin administrarea probei cu martori sau înscrisuri.”

În privința delegărilor, polițiștii vor avea plătite toate drepturile corespunzătoare noului loc de muncă.

La articolul 277, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pe perioada delegării, poliţistul îşi păstrează funcţia şi drepturile băneşti corespunzătoare acesteia, având dreptul la plata sporurilor/compensaţiilor/indemnizaţiilor corespunzător noului loc de muncă, sarcinilor încredinţate, timp de muncă precum şi cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţie de delegare, în condiţiile legii.”

În privința mutărilor, acestea se vor face cu acordul polițistului. Iar în condițiile în care nu i se poate asigura o locuință, polițistului i se va achita până la 50% din valoarea chiriei unui imobil aflat pe raza a 35 de km.

Articolul 2719 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2719 – Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul său, al şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute. Mutarea se consideră în interesul serviciului.”

Articolul 2720 se abrogă.

La articolul 31, alineatele (1) şi (l1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 31. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, aflată la mai mult de 70 km de acesta şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază. Chiria i se acordă poliţistului care închiriază, conform legii, un imobil aflat în acea localitate în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 35 km.

(I1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în acea localitate sau pe o rază de 35 km, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.”

În privința polițiștilor puși la dispoziție, aceștia își păstrează drepturile normale, nu doar pe cele “prevăzute de legislația privind salarizarea polițiștilor aflați în această situație”, așa cum se prevede acum.

La articolul 2723, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, indemnizaţie de chirie sau/şi transport, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în legislaţia aplicabilă poliţiştilor.”

Articolul actual – (3) Polițistul pus la dispoziție beneficiază de drepturile bănești prevăzute de legislația privind salarizarea polițiștilor aflați în această situație, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

Referitor la polițiștii care vor să candideze la un post de conducere vacant, aceștia pot îndeplini criteriile de examinare, chiar dacă sunt în curs de cercetare disciplinară.

La articolul 2745, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare. Dacă este în curs de cercetare disciplinară, la cererea scrisă a poliţistului – candidat, poliţistul/ poliţiştii însărcinaţi cu această activitate vor finaliza cercetarea până la data limită a analizei dosarelor de candidat şi vor comunica în scris comisiei rezultatul acesteia;”

Articol actual – La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa polițistul care:

a) este declarat «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală;

Ultima modificare propusă în proiect se referă la programul de lucru al polițiștilor, care se va stabili, de acum înainte, și cu consultarea sindicatelor.

La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel MAI”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here