În Monitorul Oficial nr. 882 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Astfel, în cadrul actului normativ sunt reglementate o serie de modificări referitoare la procedura de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul H.G. nr. 246/2007.

Prevederile se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2012 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăşi data de 31 decembrie 2013.

Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente:

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi, după caz, reprezentanţii sindicatelor reprezentative, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare hotărârii;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau documente de expertizare care să ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limită admisibilă, dar care, în urma manifestării, au avut, pentru perioada 2001-2012, efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor;

c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite uniform pe perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2013, până cel târziu la data de 31 decembrie 2013, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii, întocmit în baza rapoartelor anuale privind starea de sănătate a lucrătorilor, din care să reiasă efectele noxelor identificate la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite asupra stării de sănătate a lucrătorilor;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă, până la data de 31 decembrie 2012.

De reţinut şi aspectul potrivit căruia planul de prevenire şi protecţie prevăzut la punctul c) va conţine numai măsurile aferente anului 2012, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante.

Totodată, acesta trebuie să fie însoţit de o notă justificativă din care să reiasă evoluţia realizării măsurilor de normalizare a condiţiilor de muncă pentru perioada 2007-2012, precum şi motivele nerealizării măsurilor rămase restante.

Actul normativ mai prevede că documentele de la punctele b)-e) pot fi depuse la Inspecţia Muncii în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la lit. a). Inspecţia Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii menţionate anterior.

De asemenea, în cadul HG 1274/2012 se precizează că la articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: „Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al documentului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.”

La articolul 6, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3).

(3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2013, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

(4) În baza raportărilor prevăzute la alin. (3), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.”

Hotărârea mai prevede ca perioada cuprinsă între 31 decembrie 2012 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite să constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.”

În situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei prevăzute la art. 14 alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecţiei Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

În cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebit, Inspecţia Muncii va înştiinţa despre această măsură şi casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.”

Această hotărâre a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here