Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) au fost modificate prin Ordinul MFP nr. 3189/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017. Reamintim, reglementarea iniţială a fost dată prin OMFP nr. 2844/2016. 

Răspundere

Administratorul sau o altă persoană care are obligația gestionării entității răspunde inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, și pentru stabilirea naturii operațiunilor economico-financiare, în funcție de realitatea economică a acestora. 

Contabilizarea operaţiunilor cu terţi

Prin reglementările nou introduse se prevede:

– Atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaște la suma brută și, concomitent, se recunoaște o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral»).

– Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala corectează valoarea venitului aferent.

– Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obținerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, și care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract»). Sumele urmează a se eșalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 “Alte cheltuieli de exploatare”/analitic distinct).

În cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») și a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceștia (articol contabil 4762 «Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).

– Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parțial sau integral, recunoaște suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, și nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului.

– La derecunoașterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoașterea activului scos din evidență și primirea activului obținut în schimb. Fac excepție operațiunile de vânzare de investiții pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câștigul sau pierderea din cedare. 

Capitaluri proprii

În capitalurile proprii se evidențiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:

  • diferențele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);
  • diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»];
  • modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunii de acoperire, reprezentând diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie [contul 1037 «Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)»];
  • alte elemente de capitaluri proprii. 

Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile

– În conturile de cheltuieli se evidențiază distinct cheltuielile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 662 «Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate și pierderi privind contabilitatea de acoperire»), respectiv: cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării; pierderi privind contabilitatea de acoperire; cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.

– În cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, pierderile reprezentând diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 6622 «Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)».”

– În conturile de venituri se evidențiază distinct veniturile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate.

– Pentru conturile aferente instrumentelor financiare entitățile dezvoltă analitice corespunzătoare naturii acestora, care să permită inclusiv identificarea modalității lor de evaluare. 

Secţiune nouă

Se introduce o nouă secțiune – “Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități”. 

Planul de conturi

Prin ordinul semnalat sunt introduse modificări consistente în Planul de conturi aplicabil entităţilor. 

Ordinul de modificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, iar entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile astfel modificate de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2018.

Ai nevoie de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here