Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii a suferit modificări şi completări prin recenta O.U.G. nr. 108/2018, în vigoare din 14 decembrie 2018.

Ordonanța de urgenţă a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1060/2018. 

Motivarea amendamentelor

Reglementarea pe care o semnalăm are drept scop, potrivit Expunerii de motive a Guvernului, simplificarea condițiilor de accesare și îmbunătățirea metodelor de implementare a Programului prin  acordarea unei sume forfetare, cu condiția creării a minimum două locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin intermediul schemei de ajutor de minimis.

La aprobarea acestei ordonanțe de urgenţă s-a ținut cont de condițiile în care:

– în prezent există entități publice și companii naționale cu disponibilități bănești care depășesc necesarul proiectelor proprii de investiții;

– dezvoltarea economică nu este la același nivel în toate județele, decalajele între județe fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o relocare a fondurilor publice disponibile către județe și localități cu potențial financiar mai redus;

– o mare parte a antreprenorilor României se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, de natură să descurajeze inițiativele antreprenorilor din cauza inexistenței unui instrument motivant de accesare a programului, conceput și adaptat nevoilor acestora.

Executivul mai constată, de asemenea, că, în  ce privește densitatea populației de IMM-uri, România situându-se pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM/100 locuitori, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene, de 4,5 IMM/100 locuitori

Modificări şi completări

– Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011  pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis aprobată potrivit art. 5, pe care îl reproducem, la sfârșitul materialului nostru.

Din textul în forma anterioară, a dispărut obligația de aliniere la “condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene”.

– Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation – Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Prin modificările aduse, nu se mai prevede alternativa de finanțare din fonduri externe.

– În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation – Romania» se utilizează mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

Mecanismul de rambursare şi de decontare nu mai face trimitere la reglementările date prin O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-20120 şi, în consecință, nici la Normele metodologice de aplicare a acestei ordonanțe de urgenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

– O dispoziție nouă în text prevede că în cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

– Tot ca noutate, în textul ordonanței a fost introdusă prevederea potrivit căreia se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilităților și serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

–  A fost modificată şi înlocuită anexa la ordonanță, cuprinzând Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri, cu punctajele acordate pe domenii de activitate.

Documentar

O.U.G. nr. 10/2017

Art. 5. –

(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu.

(2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 108/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here