Un proiect de ordonanţă de urgenţă, vizând modificarea şi completarea  unor acte normative precum şi alte măsuri, urmează să modifice şi unele prevederi din O.U.G. nr. 60/2009 privind programul de facilităţi pentru Prima casă. Proiectul a fost lansat, spre dezbatre publică, pe data 4 martie a.c.

Finanţarea garantată

La propunerea finanţatorilor, se intenţionează perfectarea cadrului legal existent, prin modificarea alin. (7^4) din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, în sensul introducerii unei prevederi speciale privind preluarea finanţării garantate de către o altă persoană ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate, în sensul ca aceasta să se facă în cadrul aceluiaşi finanţator. Această măsură are în vedere faptul că unii beneficiari, din diferite motive, nu mai pot face faţă plăţii ratelor şi dobânzilor la credit.

În prezent, valorificarea bunului care face obiectul contractului de garantare, în cadrul procesului de executare silită, se efectuează de către organele competente ale ANAF, iar sumele încasate sunt venituri ale bugetului de stat, şi se distribuie proporţional cu procentul de garantare după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale ANAF.      

Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se propune modificarea alin.10³ al art.1 din O.U.G. nr. 60/2009, în sensul introducerii prevederii că, dacă creanţa statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii preţului, fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanţei, organele competente ale ANAF aplică în mod corespunzător dispoziţiile din Codul de procedură fiscală.

Condiţii pentru accesul la o a doua casă, prin Program

La solicitarea mai multor beneficiari, se introduce posibilitatea ca beneficiarul Programului care deţine o locuinţă achiziţionată sau construită în cadrul Programului să poată achiziţiona o nouă locuinţă tot în cadrul Programului, prin îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii, cum ar fi:

  • noua locuinţă ce urmează a se achiziţiona în cadrul Programului să aibă suprafaţa utilă mai mare decât locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului;
  • valoarea noii locuinţe aşa cum rezultă din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului.

De asemenea, se consideră necesar ca locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel mai târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a noii locuinţe, iar creditul acordat iniţial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuinţe în cadrul Programului, sau să fie refinanţat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului.

Ca urmare a acestui fapt şi numai în acest caz, beneficiarul Programului va da o altă declaraţie pe propria răspundere, declaraţie prin care se stipulează faptul că:

  • fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului,
  • fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului.

La data lichidării sau refinanţării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achiziţionat sau construit iniţial în cadrul Programului, iar în baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit, asupra noii locuinţe se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei.

Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a noii garanţii de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a noii garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispoziţiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

Prin excepţie de la prevederile art.1 alin. (7), (7¹) şi (7²), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, chiar şi înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei, cu condiţia lichidării sau refinanţării creditului iniţial.

Repunerea în drepturi a beneficiarilor

În practica derulării programului Prima casă au apărut multe solicitări ale beneficiarilor de repunere a acestora în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după declararea exigibilităţii anticipate a finanţării acordate în cadrul Programului. În acest sens, se introduce posibilitatea ca beneficiarii Programului să poată solicita finanţatorilor o singură dată repunerea în drepturile şi obligaţiile iniţiale urmând ca procedura şi condiţiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanţator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligaţii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanţiei, ca urmare a faptului că de la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale ANAF.

După repunerea beneficiarului programului în drepturile şi obligaţiile iniţiale, în cazul în care nu vor fi respectate clauzele contractului de credit şi de garantare potrivit prevederilor de mai sus, şi va fi iarăşi declarată exigibilitatea anticipată a creditului, atunci beneficiarul programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit şi de garantare.

În cazul aprobării solicitării de repunere a beneficiarului programului în condiţiile iniţiale ale contractului de credit şi de garantare, finanţatorul, în termen de 5 zile de la data aprobării acestei solicitări, restituie către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanţiei.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 60/2009 privind programul de facilităţi pentru Prima casă? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here