Ministerul Finanțelor Publice a emis recent Ordinul nr. 2286/2011, prin care se aduc modificări procedurii de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Scutirea de taxe vamale se acorda numai pentru bunurile importate în condițiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 (bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe, de exemplu, hrana, medicamente, îmbrăcăminte si așternuturi de pat, bunuri importate în folosul victimelor catastrofelor).

În vederea aprobării entităților (organizații de stat sau a altor organizații de binefacere sau filantropice) care pot beneficia de scutire de taxe vamale, în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se va constitui câte o comisie pentru aprobarea desfășurării activităților de import numai pentru bunurile importate de natura și în condițiile menționate mai sus.

Solicitanții vor depune o cerere, conform modelului prevazut în anexa nr. 1 la ordin, semnata de reprezentantul sau legal, în care se vor menționa denumirea, sediul social, codul fiscal și scopul concret pentru care se solicita aprobarea, însoțita de următoarele documente:

– actul de înființare (copie);

– statutul, după caz (copie);

– codul de identificare fiscala (copie);

– certificatul de atestare fiscala, în original sau copie legalizata, din care sa rezulte ca nu au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plata, precum și a celor suspendate în condițiile legii. Excepție fac ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale și locale.

De asemenea, solicitantul va depune și o declarație scrisa prin care se angajează ca va achita taxele vamale în cazul în care Comisia Europeana nu acorda scutirea.

Comisia analizează documentele depuse și decide asupra aprobării. Decizia, conform modelului prevazut în anexa nr. 2 la Ordin, va fi semnata de președintele comisiei si va fi comunicata solicitantului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și ale administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București.

Decizia produce efecte din momentul în care este comunicata organizației solicitante de către comisie. În caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivata în fapt și în drept.

Autoritatea vamala va solicita originalul deciziei de aprobare, va menționa pe verso numărul și data declarației vamale de punere în libera circulație și va retine o copie.

Organizațiile care au primit decizia de aprobare vor transmite la direcția generala a finanțelor publice județeană, respectiv la administrația finanțelor publice de sector care a dat aprobarea un raport anual privind activitatea desfășurată în baza aprobării, respectiv structura și cantitatea bunurilor importate și destinația acestora.

În situația constatării de către organele teritoriale de control fiscal a nerespectării prevederilor Regulamentului și procedurii de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 și 74-80 din Regulament, aceasta solicita comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicata atât organizației solicitante, cat și autorității vamale, în vederea încasării taxelor vamale aferente operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementarilor legale în vigoare.

De menționat că organele cu atribuții de control fiscal vor efectua verificări la entitățile care au beneficiat de aprobare, cel puțin o data pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here