Legea zilierilor va suferi anumite modificări în data de 17 iunie 2014, acestea fiind introduse prin Legea nr. 18/2014. Însă prevederile referitoare la instituţiile publice din Legea nr. 18/2014 vor fi modificate la rândul lor, tot în 17 iunie, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014.
Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 11 iunie şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie.

NOUTĂŢILE REFERITOARE LA INSTITUŢIILE PUBLICE

În primul rând, OUG nr. 36/2014 introduce trei domenii noi în care se poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional. Acestea sunt:
• hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

• activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;

• activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.

În al doilea rând, prin Legea nr. 18/2014 se prevedea că instituţiile publice nu vor avea calitatea de beneficiari în sensul legii zilierilor, exceptând serviciile de gospodărie comunală gestionate direct de consiliile locale (sere, spaţii verzi şi grădini zoologice).
Completările aduse aici de Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 se referă la excepţii. Prin urmare, acestea vor fi:
• serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale (sere, spaţii verzi şi grădini zoologice);
• unităţile din subordinea MTS-ului, pentru cele trei domenii nou-introduse şi precizate mai sus;
• institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02.

NOUTĂŢILE CARE RĂMÂN NESCHIMBATE

Prevederile introduse prin Legea nr. 18/2014 care vor rămâne neschimbate sunt prezentate succint mai jos.
Modificări semnificative la obligaţiile beneficiarului
În ceea ce priveşte obligaţiile beneficiarului, în Legea nr. 18/2014 se precizează că remuneraţia poate fi plătită – la sfârşitul fiecărei zile – prin orice mijloc de plată admis de lege. Dar şi că plata se va face cel târziu la sfârşitul săptămânii/perioadei de desfăşurare a activităţii.
Dacă în urma unui eveniment un zilier se va accidenta sau va muri, beneficiarul va fi obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării – dacă evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
Alte obligaţii modificate sau nou-introduse prevăd că beneficiarul:
va asigura securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

va instrui zilierii înainte de începerea activităţii;

va solicita zilierilor asumarea pe propria răspundere (prin semnătură) că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate;

va comunica de îndată către Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

va înregistra accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.
Obligaţiile zilierului
Legea nr. 18/2014 introduce şi obligaţii pentru zilieri privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acestea vor fi:
să-şi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de beneficiar;

să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

să nu scoată din funcţiune, modifice, schimbe sau înlăture arbitrar dispozitivele de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

să comunice imediat orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate;

să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate în controale.
Cuantumul remuneraţiei brute orare – prevederi noi
Se schimbă şi prevederile referitoare la cuantumul remuneraţiei brute orare. Acesta nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În prezent, în Legea nr. 52/2011 se specifică faptul că cuantumul nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră.
Domeniile în care pot lucra zilierii
În afară de cele trei domenii nou-introduse şi precizate mai sus, celelalte domenii în care zilierii îşi vor putea desfăşura activitatea sunt:
• agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;
• silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
• pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
• colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
• recuperarea materialelor – grupa 383;
• comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
• activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
• publicitate – grupa 731;
• activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
• activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
• activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.
Schimbări şi la amenzi
Introducerea acestor prevederi noi impune şi modificarea amenzilor aplicate beneficiarilor.
Prin urmare, amenzile vor fi următoarele:
încălcarea prevederilor privind cuantumul remuneraţiei brute orare – amendă de 10.000 de lei;
încălcarea obligaţiilor de la art. 5 alin 2; a celor privind asigurarea de echipamente de protecţie, comunicarea evenimentelor în care au fost implicaţi zilieri, înregistrarea accidentelor de muncă suferite de zilieri; a celor privind înregistrarea zilierilor în Registrul de evidenţă şi înaintarea lunară a extrasului Registrului – amendă de 6000 de lei;
neplata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilieri – amendă de 20.000 de lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;
folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele prevăzute în lege – amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;
nerespectarea dispoziţiilor art. 4 din lege – amendă de 6.000 de lei.
Alte modificări:
din definiţia beneficiarului de lucrări este scoasă persoana fizică. Prin urmare, beneficiarul va putea fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
este introdusă definiţia activităţilor cu caracter ocazional. Acestea sunt activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental şi care n-au caracter permanent;
se introduce prevederea conform căreia pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul/reşedinţa în România.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here