Legea nr. 71/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 19 iunie a.c., dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în context a operat şi modificarea unor legi speciale. În cele ce urmează, semnalăm modificările aduse Legii societăţilor comerciale nr.31, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

● Dreptul de asociere. Prin amendamentele aduse de legea la care am făcut referire în titlu, se prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, spre deosebire de forma anterioară a legii care vorbea despre “acte de comerţ”.

● Actul constitutiv sau modificator, în formă autentică. Potrivit Legii societăţilor comerciale, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Referitor la obligativitatea formei autentice a actului constitutiv, în temeiul modificărilor aduse de Legea nr.71/2011 o primă condiţie este ca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social să se află “un imobil” şi nu “un teren”, astfel cum se prevedea în lege anterior. Rămân valabile celelalte condiţii, respectiv:

– se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

– societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.

La fel, şi în cazul modificării actului constitutiv al societăţii, potrivit formei noi căpătată de Legea nr.31, forma autentică este obligatorie atunci când are ca obiect “majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil” (şi nu “teren”, după cum prevedea până acum legea societăţilor comerciale). Şi aici, rămân valabile celelalte condiţii pentru forma autentică a actului modificator, respectiv: modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; majorarea capitalului social prin subscripţie publică.

● Competenţe de judecată. În capitolul care prezintă “Unele dispoziţii procedurale”, Legea societăţilor comerciale prevedea că cererile şi căile de atac prevăzute de această lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de “tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are societatea sediul principal”. Prin modificările recente, se prevede că soluţionarea se face “de tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are societatea sediul principal”.

● “Ipotecarea acţiunilor” înlocuieşte “constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor”. Astfel, în capitolul referitor la acţiunile în societatea pe acţiuni, în forma actualizată, constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora. Ipoteca se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia. Ipoteca devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

● Dreptul de uzufruct şi cesiunea uzufructului. Din legea societăţilor comerciale a fost abrogată prevederea articolului 124 (1) potrivit căruia “Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare.” Întrucât tot prin amendamentele aduse recent se stabileşte că prevederile din Legea societăţilor comerciale se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, să arătăm că, potrivit art.69 din Legea nr.71/2011, “drepturile de uzufruct în fiinţă şi după intrarea în vigoare a Codului civil se exercită potrivit dispoziţiilor acestuia, dacă nu se prevede altfel prin prezenta lege. Dispoziţiile art. 714 din Codul civil se aplică indiferent de data constituirii uzufructului. În cazul uzufructului constituit prin convenţie încheiată anterior intrării în vigoare a Codului civil, acesta este şi rămâne incesibil, mai puţin în cazul în care părţile convin altfel.“

Articolul 714 din Codul civil se referă la cesiunea uzufructului şi prevede următoarele:

– În absenţa unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda dreptul său unei alte persoane fără acordul nudului proprietar, dispoziţiile în materie de carte funciară fiind aplicabile.

– Uzufructuarul rămâne dator exclusiv faţă de nudul proprietar numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, uzufructuarul şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de nudul proprietar.

– După notificarea cesiunii, cesionarul este dator faţă de nudul proprietar pentru toate obligaţiile născute după notificarea cesiunii. În acest caz, uzufructuarului i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale din materia fideiusiunii.

– După cesiune, dreptul de uzufruct continuă, după caz, până la împlinirea termenului iniţial sau până la decesul uzufructuarului iniţial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here