Noutăţile pe care le semnalăm se regăsesc în recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 371/2016 privind modificarea OpANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 56/2016 şi este în vigoare din 26 ianuarie. Prin reglementarea semnalată se înlocuiesc două formulare de declaraţii.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice rămâne şi străine care deţin cod numeric personal, cu Instrucţiunile de completare a formularului 020

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. ATENŢIE! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

 • pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit/curator fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;
 • pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
 • pentru contribuabilii persoane fizice române cu domiciliul în străinătate, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.

Datele privind activitatea desfăşurată se referă la:

 • drepturi de proprietate intelectuală: pentru contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea;
 • angajator;
 • altele: pentru contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus şi se completează cu datele privind activitatea desfăşurată.

Date privind vectorul fiscal

 • Taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere. 
 • Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

Date privind starea contribuabilului – încetarea activităţii

ATENŢIE! Declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice rămâne şi străine care nu deţin cod numeric personal, cu Instrucţiunile de completare a formularului 030

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

 • pentru persoanele impozabile nestabilite în România care au dreptul să se înregistreze direct în România, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi;
 • pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi;
 • pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
 • pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii;
 • pentru contribuabilii care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit sau pentru care se numeşte curator fiscal, potrivit legii, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz;
 • pentru contribuabilii care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit, potrivit legii, care efectuează tranzacţii prin intermediar, societate de administrare a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată, rezidenţi fiscali români şi obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul;
 • pentru contribuabilul/plătitorul care nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.

Date despre identificarea contribuabilului

 • cod de identificare fiscală (nu se completează la înregistrarea iniţială);
 • cod de înregistrare în scopuri de TVA

Date privind activitatea desfăşurată:

 • drepturi de proprietate intelectuală
 • angajator
 • altele – pentru contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus şi se completează cu datele privind activitatea desfăşurată.

Date privind vectorul fiscal

 • taxa pe valoarea adăugată
 • impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

Alte categorii de obligaţii fiscale – pentru contribuabilii care înregistrează alte obligaţii declarative permanente, cum ar fi: achiziţionarea în România de bunuri imobile, terenuri şi mijloace de transport.

Date privind starea contribuabilului – încetarea activităţii.

Declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

Ai nevoie de Noul Cod de fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here