Semnalăm principalele modificări aduse de Legea nr. 164/2018 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018 şi este în vigoare din 22 iulie. 

Bănci de economisire şi creditare în sistemul locativ

• Clientul are dreptul, dar nu și obligația de a contracta un credit. În sensul legii, client este persoana fizică sau juridică care încheie cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale.

• În vederea acordării creditului, cele două părți încheie un nou contract, în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare. Acest tip de contract reprezintă angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar banca de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului 

Reglementări din partea BNR

În vederea asigurării condițiilor de executare în mod corespunzător a obligațiilor decurgând din contractele de economisire-creditare și, în particular, pentru garantarea existenței la nivelul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ a unor disponibilități suficiente, care să asigure un ritm de repartizare cât mai regulat, Banca Națională a României emite reglementări referitoare – între altele – la condițiile de acordare a creditelor destinate activităților în domeniul locativ prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 și proporția admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, care nu poate depăși procentul de 3%. Textul din reglementarea de bază la care se face trimittere se referă la construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural. 

Stimularea economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locative: prima de stat

• Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) este cetățean român;

b) are domiciliul în România;

c) anterior solicitării primei de stat își manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii și ai MDRAP, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat și a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore și al celor puse sub interdicție, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispozițiilor din Codul civil.

 Verificarea îndeplinirii condițiilor de cetăţenie şi domiciliu se face de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ atât la încheierea contractului de economisire- creditare, cât și la încetarea acestuia, în baza actului de identitate, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naștere și a actului de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal.

• Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane fizice, indiferent de vârstă și de starea civilă. În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soți, separat, în baza contractului de economisire- creditare încheiat în nume propriu.

 În cazul minorilor, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanții lor legali. Prevederile se aplică și persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă sau fără capacitate de exercițiu. În cazul acestor persoane, dovada utilizării în scop locativ se face de oricare dintre reprezentanții legali ai acestora, în situația în care aceasta este necesară.

• În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de BNR pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

• La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepția celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea și încetarea contractului de economisire-creditare.

• Clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate și/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăși limita maximă anuală echivalent în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de BNR pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

• Prin excepție, în situația în care cesiunea are loc între soț, soție, copiii, precum și părinții soților, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum și de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiția ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ.

• După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita echivalentului în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de BNR pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

• Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.

• Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, suplimentar, și condiția potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

• Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului de 5 ani și îndeplinirea condiției suplimentare, clienților li se pune la dispoziție soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceștia au obligația ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia.

• Pe cale de excepție, clienții pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanțare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here