21 August, 2017

Modificări la Codul fiscal şi alte acte normative

Puse în dezbatere publică de mai mult timp, de Ministerul Finanţelor Publice, modificările de acte normative au făcut obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 384 din 7 iunie a.c., dată pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Dispoziţiile ordonanţei privitor la modificarea Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie a.c., cu excepţia unora dintre prevederi care urmează să intre în vigoare la 1 august a.c. şi, respectiv, 1 ianuarie 2013.

Modificările la Codul fiscal se referă la:

- reglementarea şi supravegherea sistemului financiar-bancar;

- simplificarea declarării şi plăţii impozitului pe câştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru asigurarea unui cadru procedural eficient atât pentru autoritatea fiscală, cât şi pentru investitorii pieţei de capital;

- necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătăţirea administrării fiscale a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale în acest domeniu, care vizează monitorizarea continuă a persoanelor impozabile care pe o perioadă de 6 luni consecutiv nu depun deconturi de TVA sau nu raportează operaţiuni în deconturile de TVA, în scopul scoaterii acestora din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; în lipsa acestor măsuri monitorizarea persoanelor impozabile se poate realiza numai semestrial ceea ce conduce la îngreunarea administrării fiscale şi, implicit, la reducerea posibilităţii autorităţii fiscale de a combate evaziunea fiscală care se manifestă prin utilizarea în scop fraudulos a codului de înregistrare în scopuri de TVA;

- necesitatea punerii în aplicare a Deciziei 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, referitoare la majorarea plafonului de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 euro la 65.000 euro;

- necesitatea punerii în aplicare a derogării admise prin aceeaşi Decizie 2012/232/UE, referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru anumite vehicule şi cheltuielile legate de acestea, întrucât este necesară corelarea condiţiilor privind acordarea deductibilităţii limitate la calculul impozitului pe profit şi pe venit în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate;

- necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice;

- acordarea unui tratament favorabil cesiunii creanţelor neperformante bancare, pentru evitarea creşterii creditelor depreciate;

- modificarea sistemului de impunere a câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, în scopul creşterii atractivităţii pieţei româneşti de capital pentru toţi participanţii şi şi stoparea fenomenului de migrare a capitalului către pieţele de capital străine ca urmare a discriminării investitorilor în competiţia cu pieţele de capital străine;

- reglementarea unor măsuri de administrare fiscală privind stingerea obligaţiilor fiscale în cazul schemelor de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană şi eşalonarea la plată, astfel încât să poată fi respectate deciziile Comisiei Europene prin care au fost aprobate ajutoarele de stat pentru acoperirea diferenţei pozitive dintre costurile de producţie curente şi venituri, ca urmare a notificărilor depuse de autorităţile române în contextul unor planuri de restructurare a unor companii.

Vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013 modificările privind transferul titlurilor de valoare, precum şi abrogarea dispoziţiilor cuprinse în Capitolul V “Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe” al Titlului V “Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.

Intră în vigoare la 1 august anul acesta prevederile referitoare la combaterea evaziunii fiscale în cazul produselor energetice.

● Articolul II din ordonanţa de urgenţă prezintă, de asemenea, reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art.152 din Codul fiscal.

● Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă se aduc completări la Codul de procedură fiscală în sensul că, pe cale de derogare,  în cazul contribuabililor care beneficiază de ajutor de stat sub formă de subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se referă subvenţia, indiferent dacă plata este efectuată din subvenţie sau din veniturile proprii.

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, se completează cu un nou articol privind regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar, cu dispoziţii tranzitorii privind cererilor de acordare a eşalonării la plată în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu