Legea nr. 172/2019, aprobată recent de Parlament, aduce modificări la Codul fiscal, şi anume la unele reglementări privind obligaţiile în materie de TVA.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 815/2019, legea este în vigoare începând din 11 octombrie. 

Punem în context modificările semnalate, pentru o mai bună înţelegere a reglementărilor. 

Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei 

Livrarea de bunuri

– Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar.

– Se consideră că o persoană impozabilă, care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziționat și livrat bunurile respective ea însăși, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

– Următoarele operațiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri:

● predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing;

transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepția situației în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante;

Textul de mai sus înlocuieşte dispoziţiile anterioare care se refereau, fără excepţii aduse acum, la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite.

● trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzute de legislația referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.

– Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operațiuni:

● preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial;

● preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial;

SE ABROGĂ dispoziţia privind preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în a scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției.

– Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociații sau acționarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial. Face excepţie transferul activelor şi de pasive , în cazul altor operaţiuni decât divizarea sau fuziunea (vezi mai jos).

– În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare tranzacție este considerată o livrare separată a bunului.

– Transferul tuturor activelor sau al unei părți a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, și de pasive, realizat ca urmare a altor operațiuni decât divizarea sau fuziunea, precum vânzarea sau aportul în natură la capitalul unei societăți, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă stabilită în România, în condițiile stabilite prin normele metodologice. Transferul tuturor activelor sau al unei părți a acestora, efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă stabilită în România în sensul art. 266 alin. (2). Atât în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, și de pasive, realizat ca urmare a altor operațiuni decât divizarea sau fuziunea, cât și în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii, primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege.

 Obligații privind înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

 – Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA toate persoanele care sunt obligate să solicite înregistrarea,

Prin excepție, organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.

Vechea formă prevedea că evaluarea riscului fiscal se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF.

– Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute de art. 316. Prin legea semnalată modificările privesc situaţia – prevăzută la alin. (11) lit. h), în care persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.

Vechea formă prevedea că evaluarea riscului fiscal se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF.

 Documentar: evaluarea riscului fiscal

 În prezent este în vigoare Ordinul președintelui ANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Ai nevoie de Legea nr. 172/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here