Una dintre modificările aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 se referă plata TVA-ului la cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energie termică sau agent frigorific, pentru revânzarea de astfel de produse.

Ordonanţa de amendare a Codului fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 490/2013 şi este în vigoare din data de 5 august.
Produsele energetice avute în vedere, cu diferenţierea în funcţie de locul livrării, sunt unele dintre cele prevăzute la art. 132 alin. (1), şi anume:
• e) livrările de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire către un comerciant persoană impozabilă: locul livrării se consideră a fi locul în care acel comerciant persoană impozabilă îşi are sediul activităţii economice sau un sediu fix pentru care se livrează bunurile ori, în absenţa unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau reşedinţa sa obişnuită. Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
• f) în cazul livrării de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul reţelelor de încălzire ori de răcire, în situaţia în care unei astfel de livrări nu i se aplică lit. e): locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul utilizează şi consumă efectiv bunurile. Atunci când cumpărătorul nu consumă efectiv gazul, energia electrică, energia termică sau agentul frigorific ori le consumă doar parţial, se consideră că bunurile în cauză neconsumate au fost utilizate şi consumate în locul în care cumpărătorul îşi are sediul activităţii economice ori un sediu fix pentru care se livrează bunurile. În absenţa unui astfel de sediu, se consideră că acesta a utilizat şi a consumat bunurile în locul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită.

Taxa este datoratăpotrivit textului modificat prin O.G. nr. 16/2013  de orice persoană înregistrată conform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează produsele energetice pe care le-am menţionat, dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 150 alin. (3), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

150Sursa foto: Lege5 Online

Înregistrarea normală în scopuri de taxă. Înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 (1), la care se face trimitere în textul modificat, priveşte persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România. Aceste persoane trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

• înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 de lei, respectiv echivalentul a 65.000 de euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
• dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, în termen de zece zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;
• dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
• dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora.

Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii. Cea de-a doua categorie de contribuabili avuţi în vedere în ce priveşte plata TVA-ului la produsele energetice menţionate se referă la contribuabilii care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii. Regimul acestora este reglementat de art. 1531 Cod fiscal, potrivit căruia are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA:
a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;
b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2) – respectiv persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, contribuabili care pot solicita să se înregistreze în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare – dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România, înaintea primirii serviciilor respective.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here