Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa plenului susţinută ieri, 13 noiembrie 2012, Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În primul rând, în cadrul O.G. 30/2011, la articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761. Mai exact, această prevedere reprezintă o modificare în cadrul Codului fiscal, unde la articolul 250, alineatul (1), cu referire la clădirile pentru care nu se datorează impozit, după punctul 19, se introduce un nou punct (20), cu următorul cuprins: „clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.”

O altă modificare introdusă în Codul fiscal se referă la articol 263, alineatul (2), care vizează calculul impozitului pe mijlocul de transport, în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia.

În cadrul tabelului care cuprinde tipurile de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi suma specifică cu care trebuie înmulţită fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta, se adaugă o nouă categorie intitulată „vehicule înregistrate”, cu următoarele date:

* vehicule cu capacitate cilindrică:

– vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3, asociate cu valoarea de 2-4 lei/200cm3

 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3, asociate cu valoarea de 4-6 lei/200cm3

* vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată, asociate cu 50-150 lei/an.

Prevederile acestui punct întră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.

Totodată, prin Legea 209/2012 se prevăd şi modificări în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011.

Astfel, la articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), prin care se prevede că, prin excepţie de la prevederile alin.(1), pentru contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eşalonare poate fi de până la 7 ani.

La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „ În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, precum şi a autorităţilor/serviciilor publice autonome înfiinţate prin lege organică.”

O ultimă modificare în cadrul normelor legislative privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, conform O.U.G. 29/2011, se referă la articolul 9, alineatul (9), în cadrul căruia se modifică valoarea procentului din sumele eşalonate la plată (de la valoarea iniţială de 32%, la 16%), care trebuie acoperită de garanţiile constituite sub formă de:

– mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

– scrisoare de garanţie bancară;

– instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;

– încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.

Astfel, aceste garanţii  trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată astfel:

a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;

b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;

c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;

d) pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.

Consultă textul integral al Legii 209/2012, forma pentru promulgare! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here