Prin Ordonanța de urgență nr. 41/2018 au fost aduse modificări şi completări la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

În vigoare din 22 mai, data publicării în Monitorul oficial nr. 433/2018, ordonanţa răspunde –  aşa cum se şi arată, de altfel, în expunerea de motive – numeroaselor solicitări din partea autorităților și instituțiilor publice, precum și a organizațiilor sindicale. 

Tichete de masă, indemnizaţii de hrană

Personalul din învățământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, motiv pentru care s-a stabilit acordarea indemnizației de hrană și pentru această categorie de personal, fără includerea indemnizaţiei în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizaţia de hrană se acordă personalului din învățământul superior de stat:

 • începând cu luna mai 2018 și până la data de 30 noiembrie 2018
 • în cuantumul lunar reprezintă a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată
 • sursa o constituie venituri proprii ale universităților de stat.

Indemnizația de hrană nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută de lege, anume 30% „din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz„. Potrivit art. 25 (1) din legea-cadru, limita sporurilor priveşte suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite. 

Salarii în sistemul medical

S-a pornit de la condiționalitatea încadrării în procentul de 30% – parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unitățile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibilă încadrarea în acest procent, fapt pentru care gărzile au fost scoase din calculul acestui procent.

Totodată, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și serviciul de ambulanță al municipiului București – Ilfov a fost introdusă o prevedere privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unități sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Astfel:

• Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) care prevede: „Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.”

• Pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, se asigură, de către ordonatorii principali de credite – prin depăşirea plafonului –, limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare. 

Sume compensatorii de echilibrare la sporuri

Guvernul a acceptat că pentru unele categorii de bugetari care au beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018.

Dispoziţiile privind aplicarea legii se modifică, astfel că, începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența.

Suma compensatorie se acordă dacă persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții şi:

 • este cuprinsă în salariul lunar;
 • nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30 % din suma salariilor de bază;
 • se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia. 

Alte prevederi ale ordonanţei de urgenţă

• Începând cu luna mai 2018, și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și inspector școlar beneficiază de creşteri salariale cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.

• De la 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c) – ale alin. (3) din art. 38 (vezi Documentarul) –, inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Modificări în anexele la lege

Modificările privesc :

• încadrări salarii de bază pentru funcţii de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar – director casa corpului didactic

• încadrări salarii de bază pentru învăţământul preuniversitar, funcţii didactice auxiliare – contabil şef şi secretar-şef unitate de învăţământ – nivel maxim

• personalul din unităţi sanitare şi asistenţă socială: persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabelul de la anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, potrivit tabelului modificat, cu explicaţiile corespunzătoare:

 procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical șef/asistent coordonator.

procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Documentar

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Art. 38 […]

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;

c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăși limita prevăzută la art. 25.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

 1. Salariile medicilor vor creste și mai mult ca efect colateral al noilor modificări!

  A fost publicată Ordonanța de Urgență privind modificarea Legii Salarizării

  vezi:
  https://solidaritatea-sanitara.ro/fost-publicata-ordonanta-de-urgenta-privind-modificarea-legii-salarizarii/

  Noile schimbări permit scoaterea gărzilor înafara acelui plafon de 30%. Cu alte cuvinte acum medicii pot primi sporuri de 100% pe care pana azi nu le luau (vorbesc de martie și aprilie 2018) din cauza gărzilor care trebuiau și ele sa facă parte din acel 30% spor maxim din suma totala a salariilor de baza pe ordonator de credite.

  Cum gărzile sunt azi, după Modificarea Legii Salarizării Unitare, peste cei 30% este liber la sporuri 100% pe medic. Nu toți angajații spitalelor pot lua asa sume dar doctorii da atâta vreme cât deja au încasat sporuri de 50% sau mai mult.

  Daca un medic avea 2000 Euro net (salariu de baza) și spor de 600 Euro, începând cu 1 mai acesta poate lua 4000 Euro net, chiar dacă nu are gărzi!

 2. Bună ziua, doresc să știu dacă este legal conform ord.41/2018 ca asistenții medicali din invățămantul special , respectiv centrele școlare de educație incluzivă, să nu mai beneficieze de nici un spor ptr.condiții de muncă și spor de stabilitate, avand in vedere că activitatea se desfașoară 24 hdin 24h cu copiii cu deficiente severe, profunde și asociate. Cei de la conducerea instituției motiveaza că softul Edusal nu mai permite acest lucru. Vă multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here