17 August, 2017

Modificări de procedură fiscală

Recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 16/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 618 din 28 august a.c., modifică şi completează dispoziţii din Codul de procedură fiscală referitoare la executarea obligaţiilor fiscale, depunerea declaraţiilor fiscale, stingerea creanţelor şi suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară.

Ordonanţa a intrat în vigoare la 31 august, cu excepţia unor dispoziţii privind ordinea stingerii datoriilor fiscale, pe care le găsiţi semnalate mai jos.

Executarea fiscală

Prin completările aduse de O.G. nr. 16/2012, în capitolul referitor la actele emise de organele  fiscale, din Titlul III „Dispoziţii procedurale generale”, s-a introdus precizarea potrivit căreia actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, li se aplică prevederile referitoare la:

- conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal şi anume că actul administrativ fiscal emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie;

- comunicarea actului administrativ fiscal: către contribuabilul căruia actul îi este destinat sau, după caz, împuternicitului (pentru contribuabilul fără domiciliu în România, care şi-a desemnat un împuternicit) sau curatorului (numit, la cererea organulului fiscal, de instanţa judecătorească, pentru contribuabilul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap de orice fel, nu poate să îşi exercite şi să îşi îndeplinească personal drepturile şi obligaţiile ce îi revin potrivit legii).

Comunicarea se face:

* prin remitere directă, cu dovada prin semnătură a primirii;

* cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

* prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru;

* în caz că nu au fost posibile celelalte mijloace de comunicare – prin publicitate (prin afişarea la sediul organului fiscal şi, concomitent, pe pagina web a ANAF a anunţului despre emiterea actului administrativ pe numele contribuabilului;

* pentru actele emise de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei locale, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective iar în lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean).

ATENŢIE: În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului;

- îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale: de către organul fiscal – din oficiu sau la cererea contribuabilului, mai puţin în cazul actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă.

ATENŢIE: Actul de îndreptare a erorii materiale şi decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale urmează regimul juridic al actului iniţial şi pot fi contestate în condiţiile legii în care putea fi contestat actul iniţial.

Depunerea declaraţiilor fiscale

Data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.

ATENŢIE la completarea acestei dispoziţii, potrivit căreia în cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.

O altă completare se referă la situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei: data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

Stingerea creanţelor fiscale

- În situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1.472 şi 1.474 din Codul civil, se aplică în mod corespunzător, respectiv:

- plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie;

- creditorul este dator să refuze plata oferită de terţ dacă debitorul l-a încunoştinţat în prealabil că se opune la aceasta, cu excepţia cazului în care un asemenea refuz l-ar prejudicia pe creditor;

- în celelalte cazuri, creditorul nu poate refuza plata făcută de un terţ decât dacă natura obligaţiei sau convenţia părţilor impune ca obligaţia să fie executată numai de debitor;

- plata făcută de un terţ stinge obligaţia dacă este făcută pe seama debitorului. În acest caz, terţul nu se subrogă în drepturile creditorului plătit decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

Ordinea stingerii datoriilor

Prin completările aduse de ordonanţă, se stabileşte că, pe cale de excepţie de la dispoziţiile generale privind ordinea de prioritate, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

ATENŢIE: această reglementare se aplică numai începând cu data de 1 noiembrie 2012!

Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite

Privitor la procedurile în această materie, ordonanţa nr. 16/2012 a introdus dispoziţii speciale referitoare la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară. Astfel:

- În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate.

Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

- În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia;

- contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară;

- instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

- contestaţia a fost admisă în totalitate;

- instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu