Parlamentul a aprobat, recent, prin Legea nr.60/2012, Ordonanţa de urgenţă nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. Modificările şi completările, aduse de această lege pe care o semnalăm, se referă numai la Arhiva Electronică de Garanţii reale Mobiliare şi la Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codul civil. Pe de altă parte, sunt aduse modificări şi completări şi la alte normative, necuprinse în pachetul de reglementări afectat de O.U.G. nr. 79/2011.

Legea de aprobare nr. 60/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 255 din 17 aprilie şi intră în vigoare pe 20 aprilie a.c.

■ Emiterea Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2011 a fost motivată, la momentul respectiv – în contextul intrării în vigoare a noului Cod civil – de:

– efectele pe care Codul civil le leagă de înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce în lipsa corelării procedurilor actuale de înscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil;

– nevoia de armonizare a legislaţiei astfel încât să se evite blocarea activităţii de înscriere în arhivă, să se asigure drepturile creditorilor ipotecari şi securitatea circuitului civil;

– interpretarea unitară a noilor reguli de drept civil, prin unificarea terminologică şi de substanţă între noul Cod civil şi o serie de reglementări specifice;

– asigurarea funcţionării corespunzătoare a unor servicii de interes public, de interes direct pentru  drepturil cetăţenilor, precum şi asigurarea unei practici judecătoreşti unitare.

■ Practic, O.U.G. nr. 79/2011, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, a adus modificări şi completări la următoarele acte normative:

● Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare (ATENŢIE: prin efectul acestei reglementări de modificare, titlul O.U.G. nr.119/2007 a devenit “ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti”);

● Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007;

Tot prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, s-a stabilit că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma “contract comercial” sau “contracte comerciale” se înlocuieşte cu sintagma “contract civil” sau, după caz, “contracte civile”, iar sintagma “contracte sau acte de comerţ”, cu termenul “contracte”.

Recenta Lege nr. 60/2012 modifică şi completează unele din reglementările din pachetul pe care l-am prezentat, precum şi alte acte normative necuprinse în O.U.G. nr. 79/2011. Astfel:

● Se modifică prevederi din O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi prevederi din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Vom reveni, cu materiale separate asupra acestor modificări şi completări, dat fiind dimensiunile şi importanţa acestor noi amendamente la actele vizate.

● De asemenea, se prevede că vor intra în vigoare numai la data de 1 octombrie 2012 dispoziţiile din O.G. nr. 89/2000 privind Arhiva garanţiilor mobiliare, potrivit cărora “Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de avize de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în arhivă.” Până la 1 octombrie, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei au obligaţia să ia măsurile necesare pentru aplicarea acestora.

● Sunt aduse, totodată, modificări la prevederi din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestora, notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, un certificat de sarcini. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciară pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Înainte de împlinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate înceta şi la cererea notarului public, dacă acesta a renunţat la încheierea actului pentru care solicitase extrasul sau dacă actul a fost încheiat.

Mai reţinem, tot la legea cadastrului, şi textul modificat potrivit căruia eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului eliberat anterior.

● Aceeaşi lege aduce modificări la Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată. Prin modificările aduse se prevede, în legătură cu deschiderea procedurii succesorale de către notar, că citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire. În cazul în care, astfel cum rezultă din informaţiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, în mod cumulativ, prin afişare la ultimul domiciliu al defunctului, afişare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare într-un ziar cu răspândire naţională.

● Modificările şi completările la Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se referă, în principal, la:

– dreptul de preempţiune al coproprietarilor şi al vecinilor proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preţ şi în condiţii egale;

– obligaţia vânzătorului de a-i înştiinţa în scris pe toţi preemptorii, prin executorul judecătoresc sau notarul public, despre intenţia de vânzare, arătând şi preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut. În cazul în care coproprietarii sau vecinii fondului, alţii decât administratorul pădurilor proprietate publică a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, înştiinţarea ofertei de vânzare se înregistrează la primăria sau, după caz, primăriile în raza cărora este situat terenul şi se afişează, în aceeaşi zi, la sediul primăriei, prin grija secretarului consiliului local.

– obligaţia titularilor dreptului de preempţiune de a-şi manifesta în scris intenţia de cumpărare şi să comunice acceptarea ofertei de vânzare sau, după caz, să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată, în termen de 30 de zile de la comunicarea ofertei de vânzare ori, după caz, de la afişarea acesteia la sediul primăriei.

prevalenţa statului, în raport cu dreptul de preempţiune al vecinilor, în situaţia în care terenul ce urmează a fi vândut este limitrof cu fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

– dreptul la libera vânzare a terenului dacă niciunul dintre preemptori nu îşi manifestă intenţia de cumpărare;

– anulabilitatea vânzării în cazul nerespectarea de către vânzător a obligaţiei de a-i înştiinţa în scris pe toţi preemptorii, prin executorul judecătoresc sau notarul public, despre intenţia de vânzare, arătând şi preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut sau vânzarea terenului la un preţ mai mic ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare.

Modificări la Codul de procedură civilă, în legătură cu divorţul. Prin textul modificat de recenta lege se prevede că, dacă pârâtul nu a formulat cerere reconvenţională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6171 privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului.

Modificări la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  în legătură cu încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente. Încetarea folosinţei comune se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor şi, în această situaţie, devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită. Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.

● Modificări şi completări la Legea nr. 71/2011, referitor la dispoziţiile potrivit cărora organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă şi de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară. Astfel, se stabileşte că cererile prevăzute la art. 229 alin. (3) şi (32) din Legea nr.71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor. Articolul în cauză, în forma actualizată prevede următoarele:

(1) “Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă şi de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară.

[…]

(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii atribuţiilor referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului, instanţa de tutelă poate delega, prin încheiere, îndeplinirea unora dintre acestea autorităţii tutelare.

(31) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii specializate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58-70 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.

(32) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă.”

● O ultimă prevedere a Legii nr. 60/2012 stabileşte că, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate actele normative în vigoare, sintagma “serviciul/serviciile de stare civilă” se înlocuieşte cu sintagma “serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here