IAS 12 “Impozitul pe profit” reglementează tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Astfel, IAS 12 “Impozitul pe profit” impune unei entităţi să contabilizeze consecinţele fiscale ale tranzacţiilor şi ale altor evenimente în acelaşi mod în care contabilizează tranzacţiile şi celelalte evenimente în sine.

Astfel, pentru tranzacţiile şi celelalte evenimente recunoscute în contul de profit şi pierdere, orice efecte fiscale aferente se vor recunoaşte şi ele în contul de profit şi pierdere. Pentru tranzacţiile şi alte evenimente recunoscute direct în capitalurile proprii, orice efecte fiscale aferente vor fi de asemenea recunoscute direct în capitalurile proprii.

În mod similar, recunoaşterea creanţelor şi a datoriilor privind impozitul amânat într-o combinare de întreprinderi afectează valoarea fondului comercial generat de acea combinare sau valoarea oricărui excedent al cotei părţi a dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, a datoriilor şi a datoriilor contingente identificabile ale entităţii dobândite peste costul combinării respective.

IAS 12 “Impozitul pe profit” mai tratează şi recunoaşterea creanţelor privind impozitul amânat rezultate din pierderile fiscale sau din creditele fiscale neutilizate, prezentarea impozitelor pe profit în situaţiile financiare şi prezentarea informaţiilor legate de impozitele pe profit.

Principala problemă apărută în procesul de contabilizare a impozitului pe profit o constituie modul în care se contabilizează consecinţele fiscale curente şi viitoare ale:

– recuperării (decontării) viitoare a valorii contabile a activelor (datoriilor) care sunt recunoscute în bilanţul unei entităţi; şi

– tranzacţiilor şi altor evenimente ale perioadei curente care sunt recunoscute în situaţiile financiare ale unei entităţi.

În Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 a fost publicat un amendament la IAS 12 “Impozitul pe profit”. Acest amendament face referire recunoaşterea cheltuielii cu impozitul (venitului din impozitul) aferent(ă) profitului sau pierderii rezultat(e) din activităţile curente.

Astfel, cheltuiala cu impozitul (venitul din impozitul) aferent(ă) profitului sau pierderii rezultat(e) din activităţile curente trebuie prezentat(ă) ca parte a situaţiei (situaţiilor) profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global.

Aplicabilitate: O entitate trebuie să aplice acest amendament atunci când aplică IAS 1 modificat în iunie 2011

Referinţe

Regulamentul (UE) nr. 475/2012 al Comisiei din 5 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 19, publicat în Jurnalul Oficial L 146 , 06/06/2012 p. 0001 – 0041

PricewaterhouseCoopers’ Manual of accounting – IFRS 2012,

KPMG, Insights into IFRS 2011/2012 – 8th edition.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here