În aplicarea dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală, Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3735/2015 aprobă procedura privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans.

OpANAF nr. 3735/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 972/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie.

Tratând despre soluţia fiscală anticipată şi acordul de preţ în avans, art. 52 din Codul de procedură fiscală dispune că acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului/plătitorului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal.

Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se apreciază în funcţie de data depunerii cererii. Contribuabilul/plătitorul va putea solicita un acord de preţ în avans şi pentru determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent.

Procedura privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, aprobată prin actul normativ menţionat se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi completările ulterioare.

Ordinul de aprobare face câteva precizări:

 • acordul de preţ în avans poate fi modificat prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului;
 • prevederile se aplică cererilor de emitere a acordului de preţ în avans depuse după data de 1 ianuarie 2016;
 • pentru cererile de emitere a acordurilor de preţ în avans depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii acestora.

Ce reglementează Procedura?

În vederea admiterii cererii, adresate către ANAF, pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans, sunt detaliate etape privind:

 • discuţia preliminară pe care contribuabilii sau plătitorii interesaţi o pot solicita, anterior depunerii cererii, organului fiscal competent;
 • furnizarea de alte date/informaţii, clarificări sau documente, la cererea scrisă a organului fiscal competent, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte;
 • situaţiile în care fi respinsă (reţinem, din condiţiile prevăzute în Procedură, situaţia în care există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs care are legătură cu cazul descris sau cazul descris face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală, şi are legătură cu contribuabilul solicitant);
 • încadrarea în intervalul de comparare a indicatorului financiar al tranzacţiei/valorii tranzacţiei (preţ/marjă/rezultat), cu elementele care trebuie avute în vedere pentru stabilirea intervalului de comparare;
 • prezentarea proiectului de acord sau a clarificărilor, înainte de emiterea, respectiv de respingerea cererii de emitere a acordului organul fiscal competent, astfel încât contribuabilul/plătitorul să aibă posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere;
 • acordul care se aprobă prin şi este anexă a ordinului preşedintelui ANAF emis pentru soluţionarea cererii de emitere sau modificare depuse de către contribuabilul/plătitorul solicitant, precum şi conţinutul acordului;
 • respingerea cererii de emitere sau de modificare a acordului, care se aprobă prin şi este anexă la ordinul preşedintelui ANAF emis în acest sens, precum şi conţinutul ordinului ce se emite în situaţia dată;
 • raportul anual pe care contribuabilul/plătitorul, titular al unui acord, are obligaţia de a-l depune anual la organul fiscal emitent al acordului. Raportul priveşte modul de realizare a termenilor şi condiţiilor acestuia în anul de raportare şi se depune până la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale, în caz contrar acordul fiind anulat;

ATENŢIE! În situaţia în care există indicii că tranzacţia care face obiectul cererii de emitere, modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau, după caz, revizuire a unui acord poate fi o tranzacţie transfrontalieră artificială în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/plătitorului care a depus o cerere de emitere de acord unilateral transformarea acestuia în acord bilateral sau multilateral, după caz. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here