Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind funcţionarea şi organizarea atelierelor protejate – structuri în care sunt organizate activităţi de formare profesională, educaţie nonformală şi terapie ocupaţională pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale cu vârste de peste 16 ani și pentru persoanele cu handicap.

Personalul acestora va fi format din specialişti în formare profesională, un instructor de educaţie, un psihopedagog/ terapeut ocupațional şi o infirmieră/îngrijitoare pentru fiecare grupă.

Unde vor funcţiona atelierele protejate?

Atelierul protejat poate fi înființat în comunitate ca activitate/serviciu de sprijin, educațional sau de formare profesională, în cadrul:

 • unităților de învățământ (ca structură fără personalitate juridică, la propunerea consiliului de administraţiei al unităţii, cu avizul autorității administrației publice locale sau cu avizul consiliului judeţean);
 • autorităților administrației publice locale (ca structuri cu sau fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului județean respectiv a consiliului local);
 • organizațiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau autorizate ca furnizori de formare profesională, după caz (prin decizie a organului de conducere a acestora).

ATENŢIE! Serviciile oferite în cadrul atelierelor protejate organizate în cadrul unităților de învățământ precum și în cadrul autorităților administrației publice locale sunt gratuite pentru beneficiari.

Activităţi

Potrivit Metodologiei puse în dezbatere publică, activităţile de educaţie nonformală, terapie ocupaţională și formare profesională se organizează cu grupe constituite din 4-6 persoane.

În situaţii excepţionale, bine justificate, atelierul protejat poate funcţiona şi cu grupe constituite din mai puţini sau mai mulţi beneficiari, cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv a conducătorului instituției în structura/subordinea căreia se înființează.

Programul de desfăşurare a activităţilor atelierului protejat este stabilit de entitatea care l-a înființat, în urma consultării cu beneficiarii și ținând cont de nevoile specifice ale acestora, în baza unui orar, stabilit prin regulamentul intern de funcţionare, pe parcursul a minimum 4 ore/zi şi a maximum 8 ore/zi.

Tipul activităţilor de educaţie nonformală şi terapie ocupaţională este stabilit în funcţie de nevoile de dezvoltare personală a beneficiarilor şi cerinţele pieţei muncii, cuprinzând activități de:

 • identificare a nevoilor de formare și a nivelului de înțelegere;
 • consolidare a cunoștințelor de scris, citit, socotit etc;
 • identificare a abilităților beneficiarilor precum și a nevoilor de formare ale acestora;
 • formare şi dezvoltare a abilităţilor practice în diferite domenii de activitate: artă meşteşugărească, croitorie, intreţinerea spaţiilor verzi, agricultură, menaj şi alimentaţie publică, etc.;
 • informare privind măsurile de stimulare a ocupării;
 • dezvoltare a abilităţilor sociale, de comunicare şi relaţionare interumană;
 • coaching;
 • consiliere privind alegerea traseului profesional;
 • dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informatice;
 • educaţie nonformală;
 • identificarea de locuri de muncă;
 • terapie ocupațională.

În cadrul atelierului protejat se pot desfasura programe de formare profesională pentru nivelul I de calificare profesională prevăzute de HG 918/2013 privind Cadrul Național al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Programele de formare profesională organizate în cadrul atelierelor protejate din unitățile de învățământ se realizează pe baza unui plan-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare, aprobate prin ordin de ministru al educației nationale.

În planul-cadru vor fi prevăzute atât ore de formare si dezvoltare a abilităților sociale, de comunicare și interrelaționare, cât si ore de specialitate şi instruire practică.

Programul de formare profesională se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă – zi, indiferent de vârsta beneficiarului. Numărul de ore/zi din cadrul programului de formare profesională este de maximum 4 ore.

Orele de instruire practică se pot desfăşura la agenţi economici, cu respectarea condiţiilor de accesibilitate şi asigurarea siguranței beneficiarilor, caz în care se pot încheia contracte de ucenicie cu beneficiarii.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro, până pe 30.11.2017.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here