Ministerul Fondurilor Europene a întocmit un proiect de ordonanță pentru beneficiarii programelor de finanțare, care pot fi afectați în activitate de măsurile de izolare impuse de starea de urgență. Iată principalele prevederi, care vor fi adoptate în ședința de Guvern:

  1. În cazurile de prefinanţare acordată pentru proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă în tranşe de maximum 10 %, iar pentru beneficiarii operatori regionali de apă definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, maxim 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, iar pentru restul beneficiarilor acordarea unei prefinanțări de maxim 30% este condiționată de existența unor contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.
  2. Având în vedere lipsa resurselor umane, vor exista sincope în efectuarea cheltuielilor, pe lanțul furnizori/prestatori/antreprenori, astfel că se impune și prelungirea termenului de justificare, respectiv beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare; aceste prevederi se aplică cererilor de prefinanțare depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  3.  Extinderea termenului în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația de a face dovada plății contribuției proprii, respectiv cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferentă cererii de plată, acțiune care vizează asigurarea, pentru o perioadă scurtă, a unui flux suplimentar de numerar la nivelul beneficiarilor.
  4. Reducerea capacității de lucru a resurselor umane necesare la nivelul UIP-urilor, constând în imposibilitatea angajaților de a se deplasa la locul de muncă sau la locul de implementare a proiectelor, dificultatea înregistrării în sistemul informatic a documentelor/informațiilor aferente cererilor de rambursare în cazul în care angajații lucrează în telemuncă/muncă la domiciliu, riscul impunerii stării de izolare/carantină pentru unii dintre angajații beneficiarilor/contractorilor, concedii medicale, zile libere pentru supravegherea copiilor, măsuri de distanțare socială și restricții de circulație impuse, este necesară și urgentă prelungirea termenului maxim ȋn care beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management. Lipsa resurselor umane necesare la nivelul UIP-urilor determină și necesitatea prelungirii termenului ȋn care beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate.
  5. De asemenea, organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată în termen prelungit de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar/liderul de parteneriat, conform justificărilor legate de resursele umane menționate la pct. 4 de mai sus.
  6. Autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare, ȋn maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanţare, conform justificărilor legate de resursele umane menționate la pct. 4 de mai sus.

În circumstanțele excepționale generate de situaţia epidemiologică, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru operatorii regionali de apă, în contextul în care utilizatorii serviciului plătesc cu întârziere sau amână plata facturilor aferente serviciului, ceea ce, pe termen scurt și mediu, poate afecta grav situația economică a acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând implementarea proiectelor.

  1. Se impune clarificarea modalității de raportare a mecanismului de restituire a sumelor rezultând din rezilierea contractelor de finanțare. Beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 ar trebui să li se aplice prevederile art.16. Astfel, prevederea este obligatoriu a fi introdusă pentru că în situația emiterii unei decizii de reziliere a contractului de finanțare cu beneficiar prevăzut la art. 6 alin (5), sumele aferente să poată fi recuperate în cel mai scurt timp, utilizând mecanismul menționat la art. 16 din OUG nr. 40/2015 și reutilizate în cadrul programului pentru finanțarea altor proiecte eligibile. În lipsa operării acestei modificări, recuperarea sumelor reprezentând rezilieri pentru beneficiarii de la art. 6 alin (5) nu ar putea fi realizată fără întârzieri, prin aplicarea mecanismul actual prevăzut în Ordonanță, ceea ce ar determina blocarea temporară a unor sume care nu ar fi folosite de îndată pentru finanțarea în continuare a programului, având în vedere contextul socio-economic actual.
  2. Pentru asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaționale cu impact direct asupra absorbției fondurilor europene și pentru diminuarea efectelor negative aferente stării de urgență cauzată de epidemia COVID-19, s-au stabilit măsuri pentru asigurarea mijloacelor necesare derulării contractelor, astfel:

a) S-a creat posibilitatea modificării contractelor de lucrări în sensul plății în avans a echipamentelor și materialelor ce urmează a fi puse în operă. Astfel, întrucât activitatea în șantiere poate fi afectată de epidemia COVID-19, se pot comanda, plăti în avans și crea stocuri de materiale și echipamente de construcții astfel încât, în momentul încetării stării de urgență, să poată fi reluată activitatea de construcții, având toate premisele unui ritm susținut de implementare.

b) S-a creat posibilitatea modificării contractelor de lucrări în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanțate din fonduri europene, pentru asigurarea unui ritm rapid al plăților după executarea lucrărilor, în prealabil certificate de supervizor și aprobate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here