21 Ianuarie, 2018

Ministerul Educaţiei: Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante în cadrul POSDRU

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a publicat pe site-ul propriu un anunţ în ce priveşte scoaterea la concurs a trei posturi contractuale, vacante, de consilier gradul I, inspector de specialitate gradul I și consilier gradul IA, în cadrul Direcției Generale – Organism Intermediar Program Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Posturile vacante din cadrul Direcției Generale OIPOSDRU sunt repartizate astfel:

Direcția Generală OIPOSDRU – 1 post de inspector de specialitate gradul I

Serviciul Juridic şi Contractare – 1 post de consilier gradul I

Direcția Financiar Monitorizare – Serviciul Verificare Proiecte Finanțate – 1 post de consilier gradul IA.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice de participare la concurs

Direcția Generală OIPOSDRU – inspector de specialitate gradul I:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum doi ani.

Serviciul Juridic şi Contractare – 1 post de consilier gradul I:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum doi ani.

Direcția Financiar Monitorizare – Serviciul Verificare Proiecte Finanțate – consilier gradul IA

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic/juridic/administraţie publică/tehnic;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum trei ani.

Condiţiile de desfăşurare a concursului

Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, str. Gen. Berthelot, nr. 28 – 30, sector 1, București, până la data de 27.08.2012, ora 16:00.

Concursul se va organiza la sediul Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, în data de 25.09.2012, ora 10:00, proba scrisă, și în data de 28.09.2012, ora 12:00, interviul.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul MECTS și pe site-ul Ministerului, www.edu.ro. Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane, telefon 021.405.62.62.

Acte necesare înscrierii la concurs

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;

8. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Actele prevăzute la pct. 2, 3, 4 și 8 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia de examen

* Legea nr. 1/2011 -  Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

* H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale (www.posdru.edu.ro), cu modificările și completările ulterioare;

* Documentul Cadru de Implementare POS DRU 2007 – 2013, Axa prioritară 1 (DMI 1.1,1.2,1.3,1.4,1,5) și Axa prioritară 2 (DMI 2.2) (www.posdru.edu.ro), versiunea 4/iulie 2010;

* H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările și completările ulterioare;

* Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013″;

* Ghidul Solicitantului – Condiții generale 2010. Proiecte de grant și proiecte strategice.

Sursa: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu