Ministerul Turismului va aloca 7 milioane de lei pe an, timp de 3 ani, pentru toate firmele, instituțiile și autoritățile locale care vor să promoveze imaginea României la expoziții internaționale.

Schema de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, asociațiilor profesionale, patronale și organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și altor entități a căror activitate are impact în domeniul turismului la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate a fost pusă în dezbatere publică pe pagina ministerului, urmând ca apoi să fir adoptată prin hotărâre de guvern.

Art. 5.  – Scopul schemei de minimis este de a susține întreprinderile prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la manifestările expoziționale internaționale de turism, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Turismului.

Art. 6. – (1) Obiectivul schemei este de a promova România – destinație turistică internațională.

                (2) Participarea întreprinderilor la manifestările expoziționale în domeniul turismului se realizează pe piețe de interes, prin organizarea de pavilioane naționale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziții.

Schema de minimis cuprinde decontarea totală a cheltuielilor de participare la expoziția respectivă și decontarea în procent de 50% a cheltuielilor legate de transport și prima noapte de cazare.

Art. 12. – Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

                a) 50% din cheltuielile reprezentând prețul transportului extern, fără a depăși echivalentul în lei a 500 euro, calculat la data semnării actului administrativ final privind furnizarea ajutorului de minimis;

b) 50% din cheltuielile reprezentând prețul primei nopți de cazare, pentru câte un participant de la fiecare operator economic expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice;

                c) 100% din cheltuielile pentru:

                (i) taxa de participare;

                (ii) închirierea de spațiu;

                (iii) achiziționarea, amenajarea, construcția și decorarea standului. 

Art. 15. – Prezenta schemă de minimis se aplică începând cu 1 ianuarie 2020, până la 31 decembrie 2022, în conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013, sub condiția prelungirii Regulamentului până la data de 31 decembrie 2022 și duratei de valabilitate a schemei în concordanță cu prevederile Regulamentului.

Art. 16. – (1) Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis,  este de 7.000.000 lei, în anul 2020, 7.000.000 lei, în anul 2021 și 7.000.000 lei, în anul 2022.

                (2) Numărul estimat al beneficiarilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, este de 300 expozanți anual. 

Beneficiarii ajutorului de la stat trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate.

Art. 10. – Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă de minimis întreprinderile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

                a) sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizata și funcționarea cooperației, republicată, și își desfășoară activitatea în România;

                b) au în obiectul de activitate turism sau/și activitate cu impact în domeniul turismului sau/și conexe turismului, astfel cum acestea sunt prevăzute de Codurile Activităților Economice Naționale din România (CAEN);

                c) promovează România – destinație turistică;

                d) nu beneficiază pentru târgul sau expoziția internațională organizată în străinătate, la care aplică, de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile;

                e) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat emise de o instanță națională sau a Comisiei Europene, sau in cazul in care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanța integral recuperata;

                f) nu înregistrează debite la bugetul de stat și/sau la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere și declarației pe propria răspundere pentru participare la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate; pentru dovedirea faptului că nu înregistrează debite la bugetul de stat și/sau la bugetele locale, întreprinderile prezintă documente doveditoare, prevăzute de dispozițiile actelor normative aplicabile domeniului, eliberate, în condițiile legii, de către autoritățile /instituțiile publice centrale/locale;

                g) nu se află în procedura de executare silită, insolventă, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibă restricții in activitățile comerciale, să nu aibă activitățile suspendate, să nu fie subiectul unei înțelegeri a creditorilor sau să nu se afle intr-o situație similară celor  menționate anterior;

                h) nu a fost constatată o fapta ce constituie infracțiune de natură financiar-economică, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătoreasca definitiva;

i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări definitive în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

j) întreprinderea să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în cadrul prezentei scheme, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalentul a 100.000 euro. 

Societățile și autoritățile care se vor înscrie pentru schema de minimis vor depune la ministerul Turismului documentația pentru expoziții, urmând ca prin intermediul acestei instituții să primească acceptul și decontarea cheltuielilor. 

Art. 14. – (1) MTur va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat/de minimis, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de o întreprindere unică pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali, în anul fiscal în curs și suma care urmează a se acorda în baza schemei, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro.

(3) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în limita unui plafon stabilit la 200.000 euro pentru o perioadă de trei ani fiscali. 

Autoritățile publice centrale și locale pot participa gratuit sau, după caz, în urma achitării unei taxe la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau la miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Turismului, în condiţiile în care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute de prezentele norme. 

Criteriile pentru participarea la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile, denumite în continuare manifestări expoziționale, la care participă în străinătate Ministerul Turismului, a autorităților publice centrale și locale, sunt:

a) promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti, cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul la care participă Ministerul Turismului, aprobat prin ordin al ministrului turismului; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face prin declaraţie pe propria răspundere;

c) destinațiile și obiectivele turistice care se promovează în cadrul manifestării expoziționale de către autoritățile publice centrale și locale, sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a Ministerului Turismului şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here