Un recent proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice, iniţiat de ANAF, are drept scop aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe 3 octombrie a.c.

Potrivit dispoziţiilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare anterior datei de 5 septembrie 2011, faptele sau situaţiile înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor erau radiate din această evidenţă, în general, după trecerea unei perioade de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care erau sancţionate aceste fapte, indiferent de natura faptelor sau situaţiilor înscrise în cazier.

Aceste prevederi legale au fost, modificate începând cu data de 5 septembrie 2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 , amendamentele aduse vizând condiţiile de scoatere din evidenţa cazierului a datelor sau faptelor înscrise în bazele de date privind cazierul fiscal gestionate de organele fiscale. O.G. nr. 25/2011 circumstanţiază acestor condiţii în funcţie de natura faptelor înscrise, după cum urmează:

Faptele înscrise în cazierul fiscal sancţionate drept contravenţii se scot din cazierul fiscal dacă respectivii contribuabili nu au mai săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal într-o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat. Pentru contravenţiile la regimul produselor accizabile, pentru scoaterea din cazierul fiscal nu are relevanţă achitarea amenzilor aplicate, fiind aplicabilă vechea regulă de scoatere din cazier, respectiv după trecerea unei perioade de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Datele privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din cazierul fiscal la data stingerii creanţelor fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare, însă nu mai devreme de 1 an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată.

Datele privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive şi al reprezentanţilor legali ai acesteia se scot din cazierul fiscal al acestora, în funcţie de motivul declarării stării de inactivitate fiscală, după cum urmează:

– pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal, în condiţiile Codului de procedură fiscală, întrucât nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative prevăzute de lege, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice inactive şi al reprezentanţilor legali la data reactivării contribuabilului;

– pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de activitatea de inspecţie fiscală, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice inactive şi al reprezentanţilor legali după împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului.

În ceea ce priveşte procedura şi formularistica utilizate de organele fiscale teritoriale pentru actualizarea informaţiilor înscrise în cazierul fiscal, inclusiv pentru scoaterea faptelor şi situaţiilor înscrise în aceste baze de date, în prezent acestea sunt aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2943/2009.

Având în vedere modificările legislative aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011, se propune modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007.

De asemenea, prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, au fost modificate prevederile legale referitoare la declararea contribuabililor inactivi, precum şi la reactivarea acestora. Astfel, anterior acestor modificări declararea contribuabililor inactivi şi reactivarea acestora se făceau prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar începând cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, declararea inactivităţii fiscale şi reactivarea se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.

Având în vedere faptul că, starea de inactivitate fiscală se înscrie în cazierul fiscal atât al persoanei juridice inactive, cât şi al reprezentantului legal al acesteia, este argumentată şi necesitatea de a se modifica procedura de înscriere în cazierul fiscal a informaţiilor privind inactivitatea fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here