Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat un document care explică ce regim contabil și fiscal se aplică la amortizare, în perioada de închidere /suspendare a activității din cauza stării de urgență/alertă, și la sumele decontate angajatorilor potrivit OUG 30/2020 și Legii 19/2020.

  1. Referitor la amortizare se vor avea în vedere următoarele reguli:

a. tratament contabil

Conform pct. 1391 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului.

Având în vedere cele menționate mai sus, rezultă că amortizarea nu încetează atunci când activul nu este utilizat din cauza reducerii parțiale sau totale a activității care include utilizarea acestuia.

De asemenea, potrivit pct. 238 alin. (4) din reglementările contabile, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.

Ca urmare, pentru imobilizările corporale trecute în conservare, entitatea recunoaște pe seama cheltuielilor perioadei contravaloarea ajustărilor – permanente (cheltuielile cu amortizarea) sau provizorii (cheltuielile cu ajustările pentru depreciere) – aferente acestora.

b. tratament fiscal

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.

Potrivit pct. 12 lit. k) din normele de aplicare a art. 28 din Codul fiscal, amortizarea fiscală nu se poate deduce pe perioada trecerii mijloacelor fixe amortizabile în regim de conservare.

Astfel, „În cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcție de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare ieșirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală;”.

În baza cadrului legal invocat mai sus, sunt deductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe neutilizate ca urmare a reducerii sau închiderii activității  în situația în care acestea nu sunt trecute în regim de conservare. În situația în care sunt trecute în conservare amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare ieșirii din conservare a mijloacelor fixe prin recalcularea cotei de amortizare fiscală aplicabilă valorii fiscale rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare.

  1. Referitor la sumele decontate angajatorilor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele reguli:

a. tratament contabil

Conform pct. 392 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității.

Subvențiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocații, prime sau transferuri.

Potrivit pct. 398 alin. (1) și pct. 395 din aceleași reglementări, subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.

Subvențiile pentru venituri cuprind toate subvențiile, altele decât cele pentru active.

Conform prevederilor pct. 404 alin. (2) din reglementările contabile menționate, restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

Subliniem că recunoașterea din punct de vedere contabil a unor sume cuvenite, pe seama veniturilor din subvenții, presupune îndeplinirea de către entitatea beneficiară a unor condiții.

Având în vedere că atât OUG nr. 30/2020, cât și Legea nr. 19/2020 prevăd îndeplinirea anumitor condiții, din punct de vedere contabil, drepturile bănești acordate în temeiul celor două acte normative menționate reprezintă pentru angajatori venituri din subvenții, care compensează cheltuielile cu salariile.

b. tratament fiscal

În ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din subvenții care compensează cheltuielile cu salariile aferente drepturilor bănești acordate potrivit OuG nr. 30/2020 și Legii nr. 19/2020, este aplicabil următorul regim fiscal:

  • în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, veniturile din subvenții acordate în temeiul OuG nr. 30/2020 și al Legii nr. 19/2020 sunt impozabile, iar cheltuielile cu salariile aferente drepturilor bănești acordate în temeiul legal menționat sunt deductibile;
  • în cazul microîntreprinderilor, veniturile din subvenții nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 53 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here