Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului „Prima casă”, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte modificarea articolului 1 din O.U.G. nr. 60/2009, după alin.75, dorindu-se introducerea a șase alineate noi, alin.(76), (77), (78), (79), (710) şi (711).

Astfel, în primul rând,  prin noul alineat (76) se are în vedere ca, prin excepţie de la prevederile alin. (7), (7¹) şi (7²), Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare să îşi poată exprima acordul cu privire la novarea obiectului finanţării garantate, în cazul în care locuinţa achiziţionată iniţial în cadrul programului este improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită unor vicii ascunse sau provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improrie utilizării potrivit destinației, cu respectarea normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotărâre de guvern şi cu condiţia ca valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar în urma novaţiei, să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat.

De asemena, în cazul rezoluţiunii în condiţiile legii a contractului de vânzare-cumpărare a locuinţelor achiziţionate, ca efect al garanţiei contra viciilor ascunse ale bunului vândut, beneficiarul va putea achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul programului.

Noul alineat 78 face referire la situaţiile în care sunt provocate daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improrie utilizării potrivit destinației. În aceste cazuri, beneficiarul va putea achiziţiona o nouă locuinţă în cadrul programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul programului.

În acest sens Ministerul Finanţelor Publice şi Finanţatorul, în calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despăgubire provenite din poliţa de asigurare a imobilului avariat, îşi vor putea exprima acordul cu privire la utilizarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului. Prin locuinţă improprie utilizării în sensul programului se înţelege locuința afectată de daune constatate și evaluate la o valoare de cel puţin 50 % din valoarea creditului acordat iniţial.

Totodată, în baza contractului de garantare novat, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite conform alin.(7) asupra imobilului achiziţionat iniţial în cadrul programului, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novaţiei prevăzute la alin. (76) se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei.

Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală conform dispoziţiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

Nu în ultimul rând, se reglementează  la nivel de ordonanţă problema radierii interdicţiei de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de 5 ani, în cazul rambursării anticipate a finanţării garantate, în sensul exprimării fără echivoc a intenţiei de reglementare, în sensul că, odată cu stingerea obligaţiei garantate prin rambursarea anticipată a întregului sold al finanţării garantate, se vor radia în mod corelativ toate sarcinile şi interdicţiile înscrise în vederea garantării acesteia.

Consultă integral proiectul de act normativ! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here