Prin Ordonanţa de urgenţă nr.59/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.457 din 30 iunie a.c., a fost aprobată metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Actul normativ se referă la:

– pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;

– pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular;

– pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari;

– pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor;

– pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;

– pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi.

După cum se precizează în expunerea de motive, în temeiul Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizându-se algoritmul de calcul prevăzut de legislaţia în domeniul asigurărilor sociale, în scopul asigurării egalităţii de tratament pentru toţi beneficiarii sistemului public de pensii.

În vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituţiile implicate să poată realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat, s-a impus instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivităţii şi egalităţii, scopul fiind acela de a se stabili în mod just şi echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt îndreptăţite să le primească, astfel încât acestea să aibă posibilitatea să identifice şi să depună la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activităţi profesionale.

Ordonanţa de urgenţă prevede că pensiile în cauză, prezentate în preambul, şi care au făcut obiectul recalculării conform prevederilor aceleiaşi legi, se revizuiesc, din oficiu, de către casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora se află dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.

Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se plătesc de la data de întâi a lunii următoare expirării termenului de revizuire.

Pensiile la care se referă ordonanţa de urgenţă pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, dacă acesta depune la casa teritorială de pensii, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, noi acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.

Pentru revizuirea pensiilor menţionate, se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordonanţa de urgenţă.

Plata drepturilor restante, constând în diferenţa dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalculării şi cel obţinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 şi până la data revizuirii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se va realiza în termenele prevăzute prin acest act normativ.

La data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr.737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here