14 Octombrie, 2019

Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii din 09.02.2015, aprobată prin Ordinul MECS nr. 3191/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 (M.Of. nr. 126/2015).

În vigoare de la 18.02.2015

Art. 1.

(1) Prezenta metodologie se aplică persoanelor care au obţinut dreptul legal de a conduce doctorate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi într-o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012.

(2) În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea automată presupune îndeplinirea procedurii şi a condiţiilor prevăzute de aceasta.

Art. 2.

Calitatea de conducător de doctorat se recunoaşte în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3.

(1) Dosarul pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat include:

a) cerere-tip completată şi semnată de solicitant, în original, conform anexei nr. 2 la ordin;

b) diploma de doctor obţinută în România sau atestatul de echivalare/recunoaştere a diplomei de doctor obţinute în străinătate – în copie legalizată;

c) adeverinţă/diplomă care să ateste calitatea de conducător de doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior/cercetare- dezvoltare din străinătate, în copie şi traducere legalizată;

d) adeverinţă emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare recunoscută legal în statul de origine – în original şi traducere legalizată, în care este necesar să se precizeze că solicitantul şi-a exercitat calitatea de conducător de doctorat prin conducerea a cel puţin două persoane care au obţinut titlul ştiinţific de doctor;

e) curriculum vitae al solicitantului;

f) lista de lucrări ale solicitantului;

g) actul de identitate, în copie. În cazul în care solicitantul şi-a schimbat numele se depune documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui) – în copie şi traducere legalizată;

h) dovada achitării taxei pentru evaluarea dosarului, în valoare de 50 de lei.

(2) Dosarele candidaţilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au obţinut calitatea de conducător de doctorat la o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, educaţiei, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012, se depun numai de către instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat din România în cadrul căreia candidatul urmează să îşi exercite calitatea de conducător de doctorat.

Art. 4.

(1) Dosarele prevăzute la art. 3 se depun la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat.

(2) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) verifică existenţa în fiecare dosar a documentelor prevăzute de prezenta metodologie şi înştiinţează solicitantul în cazul în care se constată că dosarul nu este complet.

(3) În cazul unor suspiciuni cu privire la existenţa unor documente false în dosar, CNRED informează Direcţia generală juridic pentru a sesiza organele abilitate.

(4) Dacă, în urma verificărilor, se constată că instituţia nu este recunoscută legal în statul de origine, dosarul este respins şi CNRED informează solicitantul.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu