Ordinul nr. 3026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 este în vigoare de la 17 ianuarie 2022.

Astfel, Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a fost modificată.

Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an şcolar a ocupat temporar atât funcţii de conducere sau de îndrumare şi control, cât şi funcţii didactice de predare prezintă calificativele parţiale obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în toate aceste funcţii, în condiţiile în care fiecare calificativ parţial este «Foarte bine.

Ministerul Educaţiei stabileşte, prin notă aprobată de conducerea instituţiei, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcţii pentru care se organizează concursul.

Membrii comisiilor din cadrul concursului şi observatorii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care au acces şi de a nu face aprecieri în spaţiul public cu privire la prestaţia candidaţilor.

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt următoarele:

a)proba scrisă – rezolvarea de către candidaţi, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacităţi şi competenţe relevante pentru activitatea de management educaţional:

  • capacităţi cognitive;
  • competenţe de management şi leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota fiecărui evaluator se obţine prin împărţirea la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. Nu se admit diferenţe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Evaluarea testului standardizat se face în prezenţa candidatului şi a observatorilor.

b)interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susţinut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:

  • competenţele de management strategic, operaţional şi de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unităţii de învăţământ pentru care candidează;
  • abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, prin raportare la contextul şi specificul unităţii de învăţământ pentru care candidează;
  • competenţele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ conţine maximum 5 pagini şi este pusă la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susţinerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere de la 0 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferenţe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferenţelor mai mari de trei puncte, preşedintele comisiei are obligaţia să medieze divergenţele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele iniţiale şi se întocmeşte un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii îşi motivează, în scris, punctajul acordat.

În cazul în care, în urma medierii, diferenţele de punctaj rămân mai mari de trei puncte se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferenţa între media obţinută şi unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respectiv(e) se elimină din calculul mediei şi se calculează media din punctajele rămase.

Dacă în urma aplicării metodei de calcul nu se poate constitui media, preşedintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia naţională pentru analiză şi măsuri. Informarea este însoţită de înregistrarea audiovideo a probei şi de borderourile de notare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here