Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate din 21.09.2015, aprobată prin Ordinul MECS nr. 5269/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 2 septembrie 2015 (M.Of. nr. 739/2015).

În vigoare de la 02.10.2015

Art. 1.

În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) echivalarea reprezintă procesul de evaluare a tuturor componentelor programului de studii, precum şi a rezultatelor învăţării şi de compatibilizare cu programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte continuarea studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.

b) recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării actului de studiu obţinut în străinătate cu sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în vederea continuării studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.

Art. 2.

Prezenta metodologie se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă şi/sau a ciclului II de studii universitare de master, precum şi/sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 3.

Recunoaşterea/Echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:

a) cetăţeni români, cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

b) membrilor de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cetăţenilor statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

d) cetăţenilor statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României;

e) cetăţenilor statelor terţe.

Art. 4.

(1) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:

a) recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu, prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state;

b) recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe;

c) în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;

d) C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor.

(2) În vederea continuării studiilor în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 obţinute de către toate categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 3 lit. e).

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here