Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din 12.01.2016, aprobată prin Ordinul MECS nr. 3051/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 43/2016).

I. Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, denumite în continuare EN, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) EN cuprind: evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI.

Art. 2.

EN se desfăşoară în conformitate cu calendarul aprobat.

II. Coordonarea EN

Art. 3.

(1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, organizării şi desfăşurării EN, precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCŞ, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.

(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcţiilor de specialitate din MENCŞ.

Art. 4.

Pentru organizarea şi desfăşurarea EN, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează Manualul de proceduri, care cuprinde procedurile pentru asigurarea calităţii evaluărilor, document care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a EN şi care conţine un set de documente standardizate;

b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru EN, în strictă conformitate cu procedurile asumate;

c) organizează stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru;

d) organizează stagii de formare pentru preşedinţii comisiilor judeţene de organizare şi desfăşurare a EN;

e) elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării EN: testele, caietele cadrului didactic, fişele de evaluare;

f) asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;

g) elaborează procedura de transmitere a instrumentelor de evaluare şi coordonează simulările organizate în vederea aplicării cu succes a acesteia;

h) asigură transmiterea către inspectoratele şcolare a instrumentelor de evaluare, în vederea administrării EN, şi urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli de către inspectoratele şcolare a instrumentelor de evaluare;

i) propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MENCŞ, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul EN;

j) propune modelul documentelor de raportare:

(i) raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele de evaluare, întocmit de către administratorul de test;

(ii) raportul unităţii de învăţământ: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ care şcolarizează elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului şcolar;

(iii) raportul inspectoratului şcolar: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN;

k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele şcolare, şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MENCŞ concluziile şi recomandările rezultate;

l) propune MENCŞ strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluărilor pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, comunităţi locale.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu