16 Februarie, 2019

Metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM

Metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM, din 04.06.2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 698/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 16.06.2014 (M.Of. nr. 438/2014).

În vigoare de la 16.06.2014

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1.
Prezenta metodologie reglementează modul de efectuare a Testului IMM prin care se evaluează sistematic impactul ex-ante al proiectelor de acte normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» şi principiul numărului constant, la care sunt obligaţi iniţiatorii proiectelor de acte normative, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2.
În sensul prezentei metodologii, următorii termeni sunt definiţi astfel:
a) IMM – întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Testul IMM reprezintă o modalitate de evaluare a impactului economic, social şi de mediu pe care propunerile legislative îl au asupra IMM-urilor şi constă în efectuarea unui sondaj de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 7 alin. (4);
c) principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
d) principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative – obligaţii de raportare/conformare – pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente;
e) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează sub coordonarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), denumit în continuare GEIEAN.

Art. 3.
(1) Aplicarea Testului IMM se realizează prin parcurgerea unor etape specifice prin care se evaluează potenţialele efecte asupra activităţii IMM-urilor ca urmare a aplicării respectivei reglementări.
(2) Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun şi la îmbunătăţirea condiţiilor pentru IMM-uri în definitivarea proiectelor de acte normative.

Art. 4.
Iniţiatorul actului normativ are obligaţia de a respecta în redactarea proiectului de act normativ principiul «Gândiţi mai întâi la scară mică» şi principiul numărului constant.

Art. 5.
(1) Iniţiatorul actului normativ poate apela la consultanţa DIMMMAT pentru a stabili modalitatea de realizare a Testului IMM.
(2) DIMMMAT va implementa modalitatea aleasă de iniţiatorul actului normativ pentru realizarea Testului IMM, cu participarea acestuia.

Art. 6.
Iniţiatorul actului normativ are obligaţia de a face cunoscut pe pagina proprie de internet faptul că este realizat Testul IMM pentru proiectul de act normativ şi să afişeze modalitatea în care se desfăşoară Testul IMM.

CAPITOLUL II
Etapele de aplicare a Testului IMM

SECŢIUNEA 1
Consultarea părţilor interesate

Art. 7.
(1) Iniţiatorii actelor normative, în funcţie de conţinutul proiectului de act normativ, vor consulta organizaţiile mediului de afaceri, asigurându-se că reprezentanţii IMM-urilor vor fi consultaţi cu prioritate.
(2) Părţile interesate în aplicarea Testului IMM sunt IMM-urile şi organizaţiile de reprezentare a intereselor lor, asupra cărora au impact politicile publice de reglementare.
(3) Iniţiatorul actului normativ efectuează consultarea părţilor interesate înainte de demararea procesului de avizare a acestuia.
(4) Iniţiatorul actului normativ alege în aplicarea consultărilor una dintre următoarele modalităţi:
a) sondaj online pe site-ul www.imm.gov.ro, în cadrul secţiunii special dedicate Testului IMM;
b) mese rotunde de consultări cu părţile implicate;
c) paneluri pentru testarea întreprinzătorilor pentru a verifica noile iniţiative;
d) comitete specifice;
e) forumuri şi consultări on-line.
(5) Iniţiatorul actului normativ are dreptul de organiza în plus faţă de modalitatea prevăzută la art. 7 alin. (4) sondaje pe bază de chestionare realizate de operatori de teren, sondaje telefonice, întâlniri de lucru, consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri, audieri publice sau grupuri de lucru.

Metodologia este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu