Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate din 25.06.2015, aprobată prin Ordinul MECS nr. 4342/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 17 iulie 2015 (M.Of. nr. 534/2015).

În vigoare de la 17.07.2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta metodologie-cadru reglementează organizarea şi funcţionarea nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar ce se poate organiza de către instituţiile de învăţământ superior acreditate în cadrul unor structuri fără personalitate juridică, denumite în continuare colegii, înfiinţate în condiţiile legii în acest scop.

Art. 2.

Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul de învăţământ terţiar nonuniversitar se organizează pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Art. 3.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează învăţământ terţiar nonuniversitar în cadrul colegiilor elaborează o metodologie proprie ce vizează organizarea şi funcţionarea acestui învăţământ.

Art. 4.

(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri de învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, acreditate şi evaluate periodic în condiţiile legii.

(2) Iniţiativa înfiinţării nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar se realizează prin hotărârea senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, la propunerea consiliului de administraţie.

(3) Sediul, resursa umană şi resursele materiale se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea

Art. 5.

(1) Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de la 1 la 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza planurilor-cadru, programelor şi Standardelor de pregătire profesională (SPP), aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru calificările respective.

(2) Învăţământul terţiar nonuniversitar se organizează la forma cu frecvenţă pentru calificările profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului naţional al calificărilor (CNC) şi în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.

(3) Calificările profesionale corespunzătoare nivelului de calificare sunt conforme celor menţionate în Registrul naţional al calificărilor – RNC, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Până la aprobarea RNC se utilizează nomenclatoarele calificărilor profesionale în vigoare pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, corespunzătoare învăţământului postliceal.

Art. 6.

(1) Începând cu anul şcolar 2015-2016, cifra de şcolarizare şi mecanismul de finanţare pentru învăţământul postliceal organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Finanţarea de bază pentru colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învăţământul preuniversitar.

(2) Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea consiliului de administraţie din instituţia de învăţământ superior acreditată şi se aprobă prin hotărâre a senatului.

(3) Candidaţii admişi încheie un contract de şcolarizare cu instituţia de învăţământ superior acreditată.

(4) Taxa corespunzătoare şcolarizării se aprobă de către senatul universităţii, la propunerea consiliului de administraţie, şi se afişează odată cu planul de şcolarizare.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here