1. Dreptul de a beneficia de scutire de impozit pe venit pentru activitatea de creare de programe pentru calculator.  Potrivit art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator sunt scutite de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din venituri din salarii și asimilate salariilor. Din lista persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator fac parte: administratorul de baze de date, analistul, inginerul de sistem în informatică, inginerul de sistem software, managerul de proiect informatic, programatorul, proiectantul de sisteme informatice, programatorul de sistem informatic. 

2. Metodologia privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator face obiectul de reglementare al Ordinului nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22 iunie 2017. 

3. Activitatea de creare de programe pentru calculator este definită de legiuitor ca fiind prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice. În această situaţie se încadrează următorele ocupaţii:

 • Administratorul de baze de date → care prestează → activități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite
 • Analistul → care prestează → activități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
 • Inginerul de sistem în informatică → care prestează → activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală component
 • Inginerul de sistem software → care prestează → activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
 • Managerul de proiect informatic → care prestează → activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor.
 • Programatorul → care prestează → activități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificați predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
 • Proiectantul de sisteme informatice  → care prestează → activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale
 • Programatorul de sistem informatic → care prestează → activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală component 

4. Scutire de impozit pe venit 16% se aplică lunar. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului de 10.000 euro impus angajatorului. (art. 4 din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017) 

5. Condiţii impuse de legiuitor pentru ca programatorul să beneficieze de scutirea de impozit pe venit 16%. Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile (art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017);
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similar (art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017);
 • dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile specifice (art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017);
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării (această condiţie nu se aplică firmelor nou înfiinţate în anul înfiinţării şi în anul următor înfiinţării) (art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017);
 • veniturile anuale ale angajatorului, care a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării, au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit (art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017).

6. Documentele justificative pentru ca programatorul să beneficieze de scutirea de impozit pe venit 16%. Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, sunt enumerate la  art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017. Acestea sunt: actul constitutiv, în cazul operatorilor economici; organigrama angajatorului; fișa postului; copia documentelor care atestă studiile; copia contractului individual de muncă. Observăm că, alături de aceste documente, legiuitorul a solicitat existenţa comenzii interne, astfel cum este aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator. Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

7. Obligaţiile angajatorului: stat de plată separat şi balanţă analitică din care să reiasă veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator. Angajatorul are obligaţia de a întocmi statul de plată separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Mai mult, angajatorul are obligaţia să îşi organizeze contabilitatea, astfel încat în balanța analitică să se reflecte separat veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator (cont analitic separat).

8. Asumarea răspunderii revine angajatorului. Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, constituie responsabilitatea angajatorului. (art. 3 alin. (4) din Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017)

9. Data aplicării. Prevederile Ordinului nr. 409/4020/737/703/2017 intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii iulie 2017.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here