Astăzi, 11 februarie 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului 096 de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Ţinând cont de faptul că în această lună, data de 10 a fost într-o zi nelucrătoare (duminică), termenul limită de depunere a obligaţiei fiscale este extins până astăzi.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute:

‐ un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată,

‐ un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Instrucţiuni de completare a formularului 096

* Secțiunea “I. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligația de a depune decontul de taxă pe valoarea adăugată. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

* Secțiunea “II Reprezentare prin împuternicit” ‐ se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta Nume, prenume/Denumire‐ se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

* Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor art.152 alin.(2) sau alin.(5), după caz, din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

* Secțiunea IV se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, calculată proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, fracțiunea de lună considerându‐se o lună calendaristică.

Descarcă formularul 096! Intră aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here