21 Februarie, 2018

Mecanismul decontării cererilor de plată, extins şi la nivelul beneficiarilor privaţi!

Guvernul României a adoptat, în şedinţa din 26 iunie, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Noul act normativ modifică actualul cadru legislativ pentru a accelera absorbţia fondurilor europene.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern vizează aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii de fonduri europene care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile aferente serviciilor, bunurilor sau lucrărilor recepţionate şi acceptate la plată. Până acum, mecanismul decontării cererilor de plată se aplica doar în cazul beneficiarilor publici –primării şi agenţii de dezvoltare intercomunitară–, care au contractat finanţări prin Programul Operaţional Regional.

Am anunţat că vom extinde aplicarea acestui mecanism şi pentru beneficiarii privaţi, care au nevoie de sprijin. Prin această măsură, Guvernul României dovedeşte din nou că schimbă sistemul pentru ca acesta să lucreze în favoarea beneficiarilor. Extinderea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii, indiferent de programul prin care au contractat finanţarea, este o măsură care va avea efecte extraordinare deoarece va permite implementarea proiectelor într-un ritm mai alert şi va asigura accelerarea absorbţiei fondurilor europene, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Actul normativ adoptat prevede că cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora care urmează să fie depuse de beneficiari la Organismele Intermediare sau la Autoritatea de Management, pentru a beneficia de mecanismul decontării, să includă şi facturile de avans prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

REGLEMENTAREA MODIFICATĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009, publicată în Monitorul oficial nr. 413/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Actul normativ stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.

Termenii “program operaţional”, “Autoritate de management”, “organism intermediar”, “obiectiv convergenţă”, “beneficiar”, “corecţii financiare”, “dezangajare automată” au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

Termenii “neregulă”, “creanţe bugetare rezultate din nereguli”, “autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare” au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Unitatea de plată este structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.

Cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu