După cum este deja cunoscut, începând cu data de 16.03.2020 prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 (decret publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 212/16.03.2020) – denumit în continuare Decret- a fost declarată oficial stare de urgență  pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, ocazie cu care au intrat în vigoare o serie de măsuri legislative.

Având în vedere că am constatat în această perioadă că o serie de justițiabili nu știu exact ce se întâmplă cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată/organelor de urmărire penală/birourile executorilor judecătorești etc. în care aceștia au calitatea de părți, mai precis nu știu cum să procedeze cu anumite acte de procedură primite totuși în această perioadă, am considerat de interes pentru cititorii noștri  să prezentăm în cadrul acestui material măsurile referitoare la domeniul justiției pe perioada stării de urgență.

Pentru început trebuie făcută precizarea că  măsurile referitoare la domeniul justiției pe perioada stării de urgență sunt cuprinse în anexa nr. I la Decretul Președintelui României nr. 195/2020, capitolul V, art. 41-art. 47  fiind măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată, adică aplicabile imediat după intrarea în vigoare a Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 la data de  16.03.2020.

Ce se întâmplă cu prescripțiile și termenele de decădere ?

Așa cum am amintit într-unul din articolele anterioare ale subsemnatei, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

Ce se întâmplă cu cauzele civile aflate pe rolul instanțelor de judecată? Dar cu executările silite?

Potrivit art. 42 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență.

Astfel, de exemplu, în aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020,  Colegiul de conducere al Curții de Apel București a luat Hotărârea nr. 53/18.03.2020[1] privind lista cauzelor de urgență deosebită care se judecă de către instanțele arondate acestei curți de apel.

Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la art. 42 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

În procesele prevăzute la art. 42 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Amânarea judecării cauzelor prevăzute la art. 42 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020 poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Referitor la activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

Potrivit art. 42 alin. 6 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, în temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la art. 42 alin. 6 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele prevăzute la  art. 42 alin. 6 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020 în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor prevăzute la art. 42 alin. 6 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020 se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Ce se întâmplă cu  dosarele penale?

Potrivit art. 43 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la art. 43 alin. 1 lit. c din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020  apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic, indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.

Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de art. 43 alin. 1 din anexa nr. I la Decretul nr. 195/2020, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului decret.

Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

Se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale.

Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit Decretului nr. 195/2020, prescripția răspunderii penale se suspendă.

Ce se întâmplă cu procedurile de competența Inspecției Judiciare?

Pe durata stării de urgență, prevederile referitoare la cauzele  civile- mai sus prezentate- se aplică în mod corespunzător și în procedurile de competența Inspecției Judiciare.

Ce se întâmplă cu  activitatea oficiilor registrelor comerțului?

Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.

Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.

Ce se întâmplă cu executarea pedepselor, a măsurilor educative neprivative de libertate etc.?

În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare.

În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de penitenciare este obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.

Pe perioada stării de urgență, în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității penitenciare unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară, polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.

[1] http://www.cab1864.eu/?pag=125

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

1 COMENTARIU

  1. as dori sa stiudaca in aceasta perioada se pot depune contestatii la instanta de judecta impotriva proceselor verbale de contraventii pentru o contraventie savirsita in data de 02.12.2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here