Prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 134/2011 a fost modificată Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.103/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 şi 396 bis din 6 iunie 2011.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr.543 din 1 august a.c.

Dintre facilităţile introduse, prin modificările aprobate, reţinem:

● Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului: în noua formulă, se precizează clar obligaţia autorizării de cel puţin 6 luni a codului secundar CAEN pentru care se solicită finanţarea. În forma anterioară a Procedurii, cerinţa era astfel formulată: “codul CAEN pentru care solicită finanţare este principal sau secundar autorizat de cel puţin 6 luni”.

Rămâne valabilă obligaţia privind dovada a cel puţin un an fiscal de activitate, precum şi celelalte condiţii legale privind eligibilitatea.

Evaluarea documentelor depuse se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora, faţă de termenul anterior care era de 25 de zile de la data depunerii. Evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, se face de către UPSEC din cadrul OTIMMC, în termen de 10 zile lucrătoare, faţă de termenul de 5 zile lucrătoare, astfel cum se prevedea în forma anterioară a Procedurii.

Documentele care însoţesc planul de investiţii. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate – 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii:

– datele de identificare a societăţii;

– codul unic de înregistrare;

– acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali;

– domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate;

– sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii; sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru codul CAEN pe care accesează programul;

– situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii) ;

– data ultimei menţiuni, istoric pe obiectul de activitate, în original, pentru codul CAEN secundar pe care se accesează programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator).

*

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Programul urmăreşte:

– întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here